PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد
ح . قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد ( قشيرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 15,476
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 13,724
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1381/8/12 14,600 14,600 14,600 1
238
3.475M
1381/6/24 15,480 15,480 15,484 6
1,130
17.493M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 40,547 (5.00%) 3882
5.540M
226.911B
شكرشاهرود (قشكر) 47,000 (2.49%) 2807
3.842M
191.100B
قند نيشابور (قنيشا) 51,100 (1.71%) 1961
8.033M
435.747B
قنداصفهان‌ (قصفها) 175,810 (5.00%) 1033
632,432
111.475B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,680 (4.99%) 999
1.765M
83.080B
قند لرستان‌ (قلرست) 32,850 (4.98%) 894
1.725M
57.424B
قند نقش جهان (قنقش) 84,000 (1.02%) 846
1.046M
87.988B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 112,100 (5.00%) 719
674,416
75.065B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 40,850 (4.99%) 598
4.921M
201.026B
شهد (قشهد) 30,200 (0.97%) 585
1.133M
35.495B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 88,500 (4.99%) 450
272,825
24.960B
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,043 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 199,747 (0.67%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,995 (0%) 0
0
0
قند مرودشت‌ (قمرو) 88,020 (0.64%) 0
0
0
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 120,330 (2.21%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده