PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
حمل و نقل گهرترابر سيرجان
حمل و نقل گهرترابر سيرجان ( حگهر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 12:27:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 345
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 2.9
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,000,000 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 4,440,000 تعداد سهام 4,440,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 4,507 (3.63%) 6501
26.181M
119.435B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,847 (2.53%) 3997
9.149M
26.347B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 15,320 (2.34%) 3690
16.280M
246.448B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 2,943 (3.00%) 2642
6.740M
19.845B
ريل سير كوثر (حسير) 40,818 (5.00%) 2559
5.121M
220.704B
آسيا سير ارس (حآسا) 22,100 (2.87%) 1937
3.913M
86.935B
ريل پردازسير (حريل) 3,990 (1.89%) 1649
19.341M
78.030B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 21,900 (1.93%) 1259
4.371M
95.567B
توكاريل (توريل) 17,050 (0.40%) 1063
2.508M
42.759B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 17,780 (2.52%) 759
1.602M
28.880B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 4,188 (2.58%) 749
9.375M
40.007B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 28,340 (4.87%) 623
939,810
26.685B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 50,550 (2.08%) 180
143,397
7.356B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 37,510 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 108,381 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 25,870 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده