PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌ كارآفرين‌
بانك‌ كارآفرين‌ ( وكار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,540 قیمت دیروز 2,550 تعداد معاملات 456 EPS 209
10     (%0.39) بیشترین قیمت 2,580 ارزش 19,891,530,170 P/E 12.2
قیمت آخرین معامله 2,540 کمترین قیمت 2,500 حجم 7,901,827 حداکثر قیمت مجاز 2,700
10     (%0.39) اولین قیمت 2,500 حجم مبنا 19,685,039 حداقل قیمت مجاز 2,500
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 100,330,000 تعداد سهام 39,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,122 2,390 2,540 28,997 6
0 0 0 2,550 149,612 8
0 0 0 2,560 225,498 9


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 2,540 2,500 2,580 456
7.902M
19.892B
1400/1/24 2,550 2,520 2,630 512
15.782M
40.246B
1400/1/23 2,570 2,520 2,520 12
111,461
280.882M
1400/1/22 2,570 2,520 2,520 11
89,705
226.057M
1400/1/21 2,570 2,520 2,520 11
89,199
224.781M
1400/1/18 2,570 2,520 2,520 18
154,611
389.620M
1400/1/17 2,570 2,520 2,560 74
732,083
1.849B
1400/1/16 2,570 2,530 2,530 90
2.391M
6.049B
1400/1/15 2,580 2,530 2,530 20
196,172
496.315M
1400/1/14 2,580 2,530 2,530 30
296,998
751.405M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/9 6 1396 242 374 17 203 71
1396/5/5 3 1396 242 374 31 203 35
1395/12/19 12 1396 242 374 203 203 283
1395/12/19 12 1395 250 283
1395/12/16 9 1395 250 263 150 283 165

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,620 (1.87%) 9617
330.414M
872.025B
بانك ملت (وبملت) 4,040 (0.25%) 6265
167.273M
676.037B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,350 (1.67%) 5466
209.795M
494.781B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,680 (1.83%) 3545
122.386M
330.050B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,480 (1.54%) 2051
35.532M
160.209B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,440 (0.15%) 2029
26.269M
352.730B
بانك شهر (وشهر) 5,623 (3.59%) 1068
7.836M
43.229B
اعتباري ملل (وملل) 13,346 (0.01%) 1006
23.626M
315.279B
بانك سامان (سامان) 9,595 (1.99%) 469
3.802M
36.662B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,540 (0.39%) 456
7.902M
19.892B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,650 (1.93%) 388
10.007M
86.568B
پست بانك ايران (وپست) 22,360 (1.97%) 311
5.352M
119.676B
بانك آينده (وآيند) 15,852 (4.00%) 129
564,022
8.941B
بانك سرمايه (سمايه) 5,162 (4.00%) 121
3.098M
15.990B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 240 (17.24%) 56
1,750
455.025M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 103 (22.56%) 44
2,082
228.023M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 217 (16.86%) 26
684
156.080M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 57 (32.14%) 14
244
15.771M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 380 (17.75%) 13
543
229.064M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 670 (12.30%) 11
149
104.730M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 6
234,255
272.439M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 770 (9.52%) 6
91
68.855M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 680 (6.08%) 5
74
50.848M
بانك گردشگري (وگردش) 17,083 (2.00%) 4
2,933
50.104M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 667 (5.12%) 4
121
81.446M
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 150 (9.64%) 4
132
20.260M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 70 (20.45%) 3
23
1.555M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 451 (9.80%) 2
2
902,000
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 80 (49.04%) 2
15
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,200 (2.83%) 1
2
2.400M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,451 (2.00%) 1
400
5.380M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 50 (0%) 1
1
50,000
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 20 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,624 (0.31%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 51 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 3,100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 40 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 35 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 230 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
انجام امور بانكداري از قبيل اعطاي تسهيلات، قبول سپرده هاي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي، معاملات ارزي، انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و ساير امور مرتبط با بانكداري

نمابر شرکت: 26215077
آدرس شرکت: ساختمان ناهيد (ادارات مرکزي) :خيابان وليعصر، مقابل پارك ملت - خيابان ناهيد غربي، شماره 97 - كد پستي : ‫1966916461
انجام امور بانكداري از قبيل اعطاي تسهيلات، قبول سپرده هاي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي، معاملات ارزي، انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و ساير امور مرتبط با بانكداري
مدیر مالی: آقای حسن زاده
مدیر سهام: خانم نوری
تلفن امور سهام: 021- 26215076
پست الکترونیک شرکت: info@ karafarinbank.ir
وب سایت شرکت: http://www.karafarinbank.ir
مدیر عامل: جناب آقای مهندس عطا اله آیت الهی
آدرس امور سهام: ساختمان ناهيد (ادارات مرکزي) :تهران خيابان وليعصر، مقابل پارك ملت - خيابان ناهيد غربي، شماره 97
تلفن شرکت: 49-02621500