PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( وبانك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,846 قیمت دیروز 16,052 تعداد معاملات 1416 EPS 775
794     (%4.95) بیشترین قیمت 16,854 ارزش 173,969,507,211 P/E 21.7
قیمت آخرین معامله 16,854 کمترین قیمت 16,584 حجم 10,327,013 حداکثر قیمت مجاز 16,854
802     (%5.00) اولین قیمت 16,854 حجم مبنا 5,936,127 حداقل قیمت مجاز 15,250
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 273,747,500 تعداد سهام 16,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
474 18,115,621 16,854 16,854 8,610 2
5 5,568 16,853 16,980 1,000 1
1 338 16,852 17,014 60 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 16,846 16,584 16,854 1,416
10.327M
173.970B
1399/3/12 16,052 15,000 16,120 2,078
17.880M
287.006B
1399/3/11 15,353 14,964 16,373 3,739
20.426M
313.599B
1399/3/10 15,751 15,640 15,759 2,613
15.112M
238.024B
1399/3/7 15,009 14,656 15,856 4,115
21.647M
324.907B
1399/3/6 15,428 15,394 16,032 1,794
9.357M
144.351B
1399/3/3 16,204 16,032 16,900 2,433
16.903M
273.897B
1399/2/31 16,875 16,300 16,924 5,333
46.956M
792.381B
1399/2/30 16,119 15,700 16,474 5,792
44.285M
713.845B
1399/2/29 15,690 15,016 16,596 9,505
62.388M
978.893B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 524 526 137 583 113
1396/4/30 3 1396 519 527 56 583 8
1395/12/24 12 1396 520 527 583 583 555
1395/12/24 12 1395 527 555
1395/7/30 6 1395 526 1141 113 555 110

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 16,290 (5.00%) 60977
184.130M
2,985.642B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 10,269 (5.00%) 1966
21.599M
221.800B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 16,854 (5.00%) 1416
10.327M
173.970B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 24,701 (5.00%) 381
3.992M
98.610B
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 6,600 (5.58%) 6
26
173.675M
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 7,900 (1.53%) 3
22
175.400M
اختيارف وغدير-10000-1399/02/29 (طغدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 5,611 (0.45%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/02/29 (طغدر2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/02/29 (طغدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/02/29 (طغدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 4,200 (7.87%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/02/29 (طغدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,834 (0.85%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/02/29 (طغدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/02/29 (طغدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 4,999 (0.77%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 5,035 (1.49%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/02/29 (طغدر2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/02/29 (طغدر2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/02/29 (طغدر2022) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت

پست الکترونیک شرکت: info@bmiic.ir
مدیر عامل: آقای فرهاد حنیفی
با ایفای نقشی فعال در عرصه اقتصاد ملی، مشتریان و ذینفعان خود را از طیف متنوعی از خدمات، نظیر عرضة اولیه اوراق بهادار، تأمین مالی از بازارهای اولیه، ثانویه و یا سیر منابع بخش خصوصی، مدیریت ریسك، مشاوره‌های ادغام و تملك، مشاوره‌های استراتژیك، تأمین مالی و ت
آدرس شرکت: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک - خ شهید خدامی - بعد ازکردستان - پ 89 کد پستی 1958698856
تلفن شرکت: 85599000
پست الکترونیک شرکت: tmgic@tmgic.ir
نمابر شرکت: 88623468
نمابر امور سهام: 85599810
تلفن امور سهام: 85598
وب سایت امور سهام: http://www.tmgic.ir/shareholders
مدیر مالی: آقای هادی مورخ
مدیر سهام: آقای محمد رضا حسینی
وب سایت شرکت: http://www.tmgic.ir
تلفن امور سهام: 02185599112-14