PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ بپاس-30667-14001224
اختيارخ بپاس-30667-14001224 ( ضبپاس1200 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 17:47:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 3,679 (4.99%) 1593
36.092M
132.229B
بيمه البرز (البرز) 2,423 (2.49%) 1546
96.287M
235.694B
بيمه تجارت نو (بنو) 6,280 (3.24%) 1445
9.669M
60.664B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,614 (1.48%) 1289
27.729M
72.046B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,752 (1.81%) 1241
16.913M
64.115B
بيمه دي (ودي) 6,150 (1.49%) 1174
15.723M
96.899B
بيمه ملت (ملت) 1,330 (2.21%) 1150
37.755M
50.577B
بيمه رازي (ورازي) 2,024 (1.46%) 1085
52.878M
110.398B
بيمه نوين (نوين) 2,189 (0.27%) 631
8.974M
19.631B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 49,700 (0%) 539
4.154M
206.458B
بيمه آسيا (آسيا) 1,830 (0.05%) 505
18.699M
34.222B
بيمه كوثر (كوثر) 4,110 (1.13%) 412
5.530M
22.708B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,555 (1.27%) 396
8.024M
12.644B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,750 (0.07%) 355
6.701M
92.201B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,312 (0.74%) 271
1.825M
7.893B
بيمه معلم (ومعلم) 2,162 (1.46%) 253
3.315M
7.207B
بيمه سينا (وسين) 2,588 (1.41%) 223
4.247M
10.834B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,579 (0.06%) 189
4.286M
6.743B
بيمه سامان (بساما) 12,090 (0.25%) 133
1.076M
12.978B
بيمه حافظ (وحافظ) 10,040 (2.97%) 116
2.159M
21.672B
بيمه آرمان (آرمان) 4,204 (1.82%) 97
598,623
2.526B
بيمه سرمد (وسرمد) 3,144 (2.99%) 73
2.535M
7.969B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,819 (1.57%) 46
303,022
1.161B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 2,701 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19543-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19911-030201 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 5,080 (2.50%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده