PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه دانا
بيمه دانا ( دانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,533 قیمت دیروز 4,544 تعداد معاملات 442 EPS 268
11     (%0.24) بیشترین قیمت 4,595 ارزش 25,058,656,436 P/E 16.9
قیمت آخرین معامله 4,578 کمترین قیمت 4,410 حجم 5,528,539 حداکثر قیمت مجاز 4,771
34     (%0.75) اولین قیمت 4,410 حجم مبنا 3,309,067 حداقل قیمت مجاز 4,317
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:16   ارزش بازار (م ر) 18,132,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 140 4,551 4,578 15,133 1
1 3,377 4,542 4,579 38,062 2
1 1,500 4,541 4,587 25,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 4,533 4,410 4,595 442
5.529M
25.059B
1400/9/9 4,544 4,400 4,609 525
5.780M
26.261B
1400/9/8 4,518 4,402 4,699 582
9.458M
42.727B
1400/9/7 4,633 4,551 4,750 593
8.239M
38.173B
1400/9/6 4,698 4,560 4,840 1,374
14.448M
67.881B
1400/9/3 4,610 4,463 4,625 529
6.429M
29.637B
1400/9/2 4,405 4,280 4,490 453
3.049M
13.414B
1400/9/1 4,460 4,383 4,554 571
4.791M
21.366B
1400/8/30 4,430 4,290 4,560 536
5.344M
23.676B
1400/8/29 4,441 4,245 4,666 738
6.615M
29.373B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/22 5 1396 212 317
1396/5/19 12 1396 212 144 317 317 -425
1396/5/19 12 1395 317 -425
1395/11/3 9 1395 140 119 104 -425 105
1395/10/27 6 1395 140 89 69 -425 68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه تجارت نو (بنو) 6,550 (2.28%) 1288
6.623M
45.020B
بيمه آسيا (آسيا) 1,741 (1.30%) 1028
25.147M
44.803B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 42,404 (0.03%) 820
5.564M
236.167B
بيمه ملت (ملت) 1,202 (1.48%) 787
32.942M
39.422B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,948 (0.30%) 643
16.859M
80.554B
بيمه دي (ودي) 4,055 (3.68%) 613
4.582M
18.839B
بيمه دانا (دانا) 4,578 (0.75%) 442
5.529M
25.059B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,840 (0.12%) 359
3.392M
36.682B
بيمه سينا (وسين) 3,819 (0.82%) 349
6.178M
23.553B
بيمه نوين (نوين) 3,650 (0.60%) 344
3.071M
11.084B
بيمه ميهن (ميهن) 2,250 (3.56%) 327
4.556M
10.213B
بيمه كوثر (كوثر) 4,118 (0.34%) 323
2.870M
11.608B
بيمه البرز (البرز) 1,996 (0.25%) 313
3.900M
7.653B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,732 (1.70%) 261
4.686M
8.038B
بيمه معلم (ومعلم) 2,164 (3.35%) 261
3.167M
6.801B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,036 (2.98%) 201
2.419M
9.767B
بيمه رازي (ورازي) 1,709 (4.95%) 185
5.909M
10.098B
بيمه پارسيان (پارسيان) 8,720 (2.68%) 167
1.225M
10.837B
بيمه ما (ما) 5,800 (2.19%) 120
941,050
5.438B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,070 (0.47%) 91
782,232
3.141B
بيمه سامان (بساما) 20,000 (3.00%) 80
155,178
3.105B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,500 (1.71%) 26
505,183
1.755B
بيمه حافظ (وحافظ) 8,987 (5.00%) 6
46,790
420.502M
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 508 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 5,434 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,871 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 5,579 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 4,029 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان گاندی خیابان پانزدهم -پلاک 2 - ساختمان مرکزی بیمه دانا
تلفن شرکت: 88770971-9
نمابر شرکت: 88770812
پست الکترونیک شرکت: puplicr@dana-isurance.com
وب سایت شرکت: http://www.dana-insurance.com
مدیر عامل: آقای بیژن صادق
مدیر روابط عمومی: بهروز ميرزايي
تلفن شرکت: 88947731-88947732
آدرس امور سهام: تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - خیابان شهید محمدی - پلاک 15 ط 6 کدپستی 1599965614
تلفن امور سهام: 88809303-88926019-88916206-88916244
نمابر امور سهام: 88916244
پست الکترونیک امور سهام: invest@dana.insurance.com
مدیر مالی: آقای حمید رضا علیزاده محب