PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت تبريز
پالايش نفت تبريز ( شبريز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 31,020 قیمت دیروز 29,440 تعداد معاملات 6424 EPS 2008
1,580     (%5.37) بیشترین قیمت 31,200 ارزش 985,447,579,650 P/E 15.4
قیمت آخرین معامله 31,200 کمترین قیمت 29,950 حجم 31,773,242 حداکثر قیمت مجاز 31,200
1,760     (%5.98) اولین قیمت 30,000 حجم مبنا 3,589,375 حداقل قیمت مجاز 28,860
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 310,200,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
110 687,673 31,200 31,430 751 2
1 5,000 31,190 33,000 227 1
1 201 31,170 34,460 200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 31,020 29,950 31,200 6,424
31.773M
985.448B
1399/12/17 29,440 28,750 29,590 5,402
23.861M
702.571B
1399/12/16 27,920 27,310 28,790 3,517
13.103M
365.810B
1399/12/13 27,860 27,820 28,440 1,538
6.890M
191.953B
1399/12/12 28,380 27,200 28,760 3,938
16.686M
473.506B
1399/12/11 27,140 26,330 27,690 4,000
9.323M
253.049B
1399/12/10 26,730 26,730 27,180 1,173
5.274M
141.011B
1399/12/9 27,270 27,180 27,790 2,644
13.211M
360.293B
1399/12/6 27,730 27,270 28,800 3,080
10.739M
297.803B
1399/12/5 27,820 27,610 28,790 7,381
43.933M
1,222.241B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/27 6 1396 1038 118 517 853 -34
1396/5/17 12 1396 688 557 853 853 -237
1396/5/17 12 1395 981 -237
1395/12/17 9 1395 348 -357 312 -237 -268
1395/11/25 6 1395 118 -34 -237 -256

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,220 (5.98%) 24241
239.682M
2,915.842B
پالايش نفت تهران (شتران) 8,620 (5.90%) 18249
145.200M
1,240.645B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 26,870 (6.00%) 13523
80.756M
2,161.246B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,200 (5.98%) 6424
31.773M
985.448B
نفت سپاهان (شسپا) 15,990 (0.25%) 2084
7.857M
125.775B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,110 (0.68%) 1599
6.270M
100.974B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 61,040 (1.51%) 1339
1.289M
78.784B
نفت ايرانول (شرانل) 37,309 (1.72%) 1037
1.969M
74.614B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 83,903 (6.00%) 1031
1.372M
114.694B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,783 (6.00%) 851
951,585
108.023B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,970 (1.98%) 681
871,780
43.651B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,920 (0.11%) 321
576,330
12.191B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,640 (40.41%) 240
7,783
11.612B
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 3,480 (49.55%) 188
5,418
16.632B
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 850 (33.23%) 60
2,827
2.196B
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0.35%) 25
69,900
515.520B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 231,149 (2.00%) 5
197
45.536M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,264,481 (0.04%) 5
790,000
998.940B
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 4,111 (21.92%) 4
18
69.320M
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,000 (42.86%) 2
2
5.888M
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 9,500 (55.94%) 2
3
28.500M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,250 (18.71%) 1
6
7.500M
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 12,500 (11.61%) 1
1
12.500M
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 4,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,485,722 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,213,302 (4.51%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,095 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,089,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,119,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 5,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: ایران -تبریز جاده سردرود شرکت پالایش نفت تبریز
وب سایت شرکت: http://www.tbzrefinery.co.ir
مدیر عامل: محمد باقر دخيلي
تلفن امور سهام: 21148374-041
نمابر امور سهام: 34205795-041
تلفن امور سهام: 04121148359
مدیر مالی: جواد محمد باقرزاده
مدیر سهام: محمد زراعي
تلفن شرکت: 85-34205570(041)
نمابر شرکت: 35248791-041
تلفن امور سهام: 04134205570