PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 ( طملت3002 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 4,030 (2.28%) 7463
244.330M
969.420B
بانك تجارت (وتجارت) 2,600 (1.14%) 7431
303.404M
782.905B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,300 (1.29%) 4984
271.084M
620.838B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,560 (0.39%) 4412
150.720M
379.461B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,420 (0.15%) 2013
30.632M
410.601B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,350 (1.14%) 1811
43.744M
189.905B
بانك شهر (وشهر) 5,600 (2.55%) 977
13.743M
75.015B
اعتباري ملل (وملل) 13,347 (0%) 782
26.645M
355.681B
بانك سينا (وسينا) 3,010 (1.95%) 481
31.972M
96.239B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,310 (1.19%) 397
3.820M
31.662B
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 510 (9.09%) 175
8,974
4.247B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 65 (10.17%) 44
1,812
112.546M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 160 (3.23%) 37
1,910
342.153M
بانك سامان (سامان) 9,391 (1.99%) 23
62,204
584.158M
بانك آينده (وآيند) 16,117 (1.99%) 22
34,067
549.058M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 485 (31.79%) 19
545
227.195M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,470 (1.98%) 17
607,795
1.501B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 170 (37.10%) 17
1,038
151.231M
پست بانك ايران (وپست) 21,920 (1.97%) 13
8,999
197.258M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 24 (0%) 9
425
9.660M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 600 (2.76%) 8
192
122.160M
بانك سرمايه (سمايه) 5,083 (1.99%) 7
4,961
25.217M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 555 (13.28%) 6
60
23.800M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 530 (19.37%) 6
110
56.420M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 190 (22.13%) 4
15
2.738M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,200 (0%) 3
15
18.000M
بانك گردشگري (وگردش) 17,022 (2.00%) 3
1,416
24.103M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 55 (7.84%) 2
14
770,000
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 2 (95.12%) 1
100
200,000
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 6 (0%) 1
10
60,000
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 100 (809.09%) 1
2
200,000
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 600 (14.29%) 1
1
600,000
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 400 (6.76%) 1
50
20.000M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,142 (2.98%) 1
5,046
5.763M
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,408 (0.60%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 11 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 20 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 13,176 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 40 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده