PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ‌توسعه‌آذربايجان‌
ح . ‌توسعه‌آذربايجان‌ ( وآذرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,535 قیمت دیروز 15,535 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 15,501 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 17,090
34     (%0.22) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 13,980
تاریخ آخرین معامله 1398/11/15 - 10:01:32   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/15 15,535 15,000 16,886 1,257
25.897M
402.318B
1398/11/14 15,351 15,010 15,369 529
9.950M
152.746B
1398/11/13 13,972 13,944 17,000 999
10.000M
139.722B
1398/11/12 15,493 15,400 18,000 352
4.900M
75.917B
1398/11/8 17,077 16,300 17,500 25
102,605
1.752B
1398/11/7 16,577 16,330 18,144 44
137,841
2.285B
1398/11/6 18,144 18,135 18,146 6
250,250
4.540B
1398/10/28 18,146 18,146 18,146 70
98,854
1.794B
1398/10/25 16,497 15,200 16,760 150
220,912
3.644B
1398/10/24 15,237 15,219 16,910 204
2.221M
33.843B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 17,540 (3.94%) 16566
70.049M
1,223.143B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 54,450 (4.99%) 7058
12.094M
660.526B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 11,530 (4.91%) 6824
43.785M
486.133B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 8,580 (8.61%) 5519
40.112M
347.415B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 72,489 (5.00%) 5202
14.641M
1,058.532B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 13,190 (4.93%) 3701
26.046M
343.385B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,538 (2.99%) 2279
21.285M
134.836B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,683 (5.00%) 1692
6.050M
95.739B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 173,890 (4.97%) 1204
1.229M
213.794B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,383 (5.00%) 1158
4.597M
47.908B
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (2.99%) 1033
20.612M
85.775B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 28,370 (4.99%) 1021
1.517M
43.731B
شركت كيسون (كيسون) 23,563 (3.00%) 986
4.828M
113.764B
آ.س.پ (آ س پ) 16,378 (4.99%) 869
2.467M
40.403B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 15,120 (3.29%) 829
5.173M
78.942B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 12,730 (4.95%) 786
6.463M
82.272B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 24,080 (5.00%) 628
4.725M
113.785B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,948 (2.28%) 502
547,049
18.449B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 14,418 (2.99%) 493
5.708M
82.303B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,260 (4.96%) 406
2.687M
51.748B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 17,123 (5.00%) 389
4.396M
75.271B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 50,597 (3.00%) 361
559,661
28.317B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 39,479 (3.00%) 340
357,705
14.122B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 12,527 (5.00%) 295
3.550M
44.473B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,001 (5.00%) 200
2.791M
53.038B
سخت آژند (ثاژن) 10,666 (2.00%) 155
1.183M
12.615B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 18,077 (5.00%) 89
360,609
6.519B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 19,350 (3.00%) 81
115,830
2.241B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 24,711 (3.00%) 65
216,318
5.345B
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 272,000 (0.99%) 5
258
70.313M
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 18,063 (6.00%) 2
600
11.061M
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 38,430 (3.70%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 28,730 (0%) 0
0
0
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,740 (1.82%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 15,652 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده