PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . سيمان‌ ايلام‌
ح . سيمان‌ ايلام‌ ( سيلامح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,046 قیمت دیروز 7,046 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 6,688 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,750
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,340
تاریخ آخرین معامله 1399/1/31 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 5,548,725 تعداد سهام 787,500,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 8,140 5,272 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/31 7,046 6,662 7,509 3,706
24.432M
172.141B
1399/1/30 7,400 7,262 7,569 2,847
15.622M
115.602B
1399/1/27 7,212 7,000 7,400 1,711
10.177M
73.394B
1399/1/26 6,992 6,550 7,240 1,500
8.896M
62.195B
1399/1/25 7,003 6,777 7,240 1,707
9.547M
66.859B
1399/1/24 7,235 7,026 7,449 1,655
8.370M
60.552B
1399/1/23 7,092 6,942 7,485 2,350
10.130M
71.844B
1399/1/20 7,494 7,250 7,808 2,583
11.368M
85.196B
1399/1/19 7,301 6,801 7,383 2,005
10.222M
74.625B
1399/1/18 6,712 6,550 6,890 2,295
12.926M
86.753B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 17,320 (4.97%) 10519
51.702M
869.423B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 18,000 (4.96%) 10031
36.405M
638.154B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 62,240 (4.99%) 9038
11.434M
680.806B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,790 (4.95%) 7061
32.413M
434.131B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 33,190 (5.00%) 6709
15.547M
512.114B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 27,110 (5.00%) 6424
22.362M
591.133B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 47,300 (5.00%) 6112
5.792M
271.244B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 19,060 (4.96%) 5818
4.406M
83.979B
سيمان باقران (سباقر) 18,297 (3.00%) 5087
17.792M
329.959B
سيمان كردستان (سكرد) 16,150 (4.94%) 4410
19.654M
306.165B
سيمان‌ دورود (سدور) 13,330 (4.96%) 4209
22.766M
291.977B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 29,340 (4.97%) 3933
8.191M
229.893B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 132,040 (4.37%) 3545
2.726M
373.861B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 24,890 (4.98%) 3357
11.813M
284.010B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 40,550 (5.00%) 3085
5.238M
211.301B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 11,670 (4.95%) 3014
16.448M
189.530B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 35,750 (4.99%) 2648
4.974M
174.996B
سيمان‌شاهرود (سرود) 22,820 (4.97%) 2302
8.352M
181.483B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 23,490 (4.96%) 2217
5.465M
123.913B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 17,360 (4.96%) 2091
6.004M
102.105B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,580 (4.99%) 1428
4.388M
66.660B
سيمان ساوه (ساوه) 118,076 (5.00%) 1376
614,736
72.586B
سيمان فارس نو (سفانو) 38,700 (4.99%) 1362
3.220M
124.000B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 90,660 (4.99%) 1320
581,805
52.132B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 57,380 (5.00%) 1261
1.347M
75.587B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 66,290 (4.99%) 1193
818,896
52.742B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 68,500 (3.44%) 1176
579,890
38.778B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 23,950 (5.00%) 1169
1.872M
44.171B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 43,540 (4.99%) 1058
1.538M
66.044B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 39,070 (5.00%) 806
852,077
32.224B
سيمان خوزستان (سخوز) 25,340 (4.97%) 687
2.110M
53.458B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 30,087 (3.00%) 601
954,391
28.902B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 23,600 (2.74%) 504
1.450M
32.917B
سيمان مجد خواف (سخواف) 11,663 (2.99%) 225
1.187M
13.849B
سيمان كارون (سكارون) 78,409 (3.00%) 221
296,493
23.248B
سيمان‌ خزر (سخزر) 59,310 (4.99%) 204
1.009M
59.852B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 154,460 (4.99%) 156
76,285
11.783B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 20,000 (1.14%) 69
319,116
6.294B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 93,010 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 12,941 (2.62%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 13,440 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,437 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده