PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ پارسان-48000-00/10/12
اختيارخ پارسان-48000-00/10/12 ( ضسان1056 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي دوده فام (شصدف) 34,002 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,054 (0%) 0
0
0
مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) 268,489 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-117000-14001215 (ضاريا1204) 33,000 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-305000-14001204 (طزاگرس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-20000-00/10/15 (ضپيك1034) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 110 (0%) 0
0
0
كلر پارس (كلر) 107,780 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-137000-14001215 (طاريا1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-18000-00/10/12 (ضسان1049) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-40000-00/10/12 (طسان1055) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 3,745 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروميه (شاروم) 13,450 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده) 19,640 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-10000-14001222 (طشگويا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-12000-14001222 (ضشگويا1203) 3,800 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 721 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-16000-00/10/12 (طسان1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-8000-14001222 (طشگويا1200) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تندگويان (شگويا) 10,600 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پارس (پارس) 195,990 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 12,510 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-36000-00/10/12 (ضسان1054) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12000-00/10/15 (طپيك1030) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني (ممسني) 8,520 (0%) 0
0
0
پتروشيمي شازند (شاراك) 43,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-137000-14001215 (ضاريا1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-107000-14001215 (ضاريا1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت مارون-169670-001030 (مارون ت.ف0010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-24000-00/10/12 (طسان1051) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس147- 3ماهه18% (صفارس147) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 94 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9400-1400/11/06 (طفار1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شفن-318060-99/11/26 (هشفن911) 38,921 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-230000-14001204 (ضزاگرس1201) 1 (0%) 0
0
0
ح. صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجانح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-32000-00/10/12 (طسان1053) 1 (0%) 0
0
0
پاكسان‌ (شپاكسا) 16,270 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-20000-00/10/12 (طسان1050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16000-00/10/15 (طپيك1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-260000-14001204 (طزاگرس1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8400-1400/11/06 (طفار1131) 1 (0%) 0
0
0
صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجان) 4,807 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت فارس-11503-01/08/24 (ظفارس108) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نوري59561-01/02/15 (هنوري102) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 253,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-11400-1400/11/06 (طفار1133) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-260000-14001204 (ضزاگرس1203) 85,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-28000-00/10/12 (طسان1052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-87000-14001215 (ضاريا1200) 40,000 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 17 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-24000-00/10/12 (ضسان1051) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-24000-00/10/15 (ضپيك1035) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 8,527 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صگستر504- 6ماهه18% (صگستر504) 1,000,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-245000-14001204 (ضزاگرس1202) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فارابي (شفارا) 7,301 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كازرون (كازرو) 7,610 (0%) 0
0
0
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 30,470 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 114,889 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-28000-00/10/12 (ضسان1052) 6,950 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-14000-14001222 (طشگويا1204) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي نوري (نوري) 113,790 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-6400-1400/11/06 (ضفار1129) 5,130 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع پتروشيمي كوروش (پتروشيمي كوروش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-17400-1400/11/06 (طفار1136) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 177,200 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 91,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-16000-00/10/12 (ضسان1048) 16,111 (0%) 0
0
0
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 13,820 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-10000-00/10/15 (طپيك1029) 1 (0%) 0
0
0
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 30,920 (0%) 0
0
0
پالايش قطران ذغالسنگ (قطران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-9000-14001222 (ضشگويا1201) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-17400-1400/11/06 (ضفار1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-36000-00/10/12 (طسان1054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-275000-14001204 (طزاگرس1204) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 10,370 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-117000-14001215 (طاريا1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-9000-00/10/15 (ضپيك1028) 6,850 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14000-00/10/15 (طپيك1031) 1 (0%) 0
0
0
پلي پروپيلن جم - جم پيلن (جم پيلن) 129,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 2,123 (0%) 0
0
0
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 97,010 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-11400-1400/11/06 (ضفار1133) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-9000-14001222 (طشگويا1201) 1 (0%) 0
0
0
توليد مواداوليه الياف مصنوعي (شمواد) 61,442 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي هگمتانه (هگمتانه) 10,000 (0%) 0
0
0
پلي اكريل ايران (شپلي) 6,701 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-92000-14001215 (ضاريا1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18000-00/10/15 (طپيك1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11346-01/02/28 (هفارس012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-97000-14001215 (ضاريا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-18000-00/10/12 (طسان1049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-20000-00/10/12 (ضسان1050) 1 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 74,870 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12000-00/10/15 (ضپيك1030) 2,699 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جم (جم) 47,990 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شيراز-73480-99/11/27 (هشير911) 19,889 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-14000-14001222 (ضشگويا1204) 800 (0%) 0
0
0
سيماب رزين (شسيماب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كيميا-28750-01/06/16 (هكيمي106) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-18000-14001222 (طشگويا1206) 1 (0%) 0
0
0
س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران) 20,610 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-245000-14001204 (طزاگرس1202) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 52,900 (0%) 0
0
0
اختيارت.خ. مارون-172760-001130 (مارون ت.خ0011) 1,000 (0%) 0
0
0
توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا) 13,485 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 78,520 (0%) 0
0
0
لعابيران‌ (شلعاب) 5,890 (0%) 0
0
0
پديده شيمي قرن (قرن) 23,470 (0%) 0
0
0
آريان كيميا تك (كيمياتك) 24,950 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 155,836 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14000-00/10/15 (ضپيك1031) 1,200 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 12,280 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-97000-14001215 (طاريا1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11832-01/04/12 (هفارس104) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خليج فارس- 3ماهه16% (صفارس412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-32000-00/10/12 (ضسان1053) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي خراسان (خراسان) 113,100 (0%) 0
0
0
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 1,083 (0%) 0
0
0
گلتاش‌ (شگل) 6,630 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-15400-1400/11/06 (طفار1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پاكشو-10730-99/02/28 (هكشو902) 1 (0%) 0
0
0
پارس پامچال (شپمچا) 1,000 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-305000-14001204 (ضزاگرس1206) 38 (0%) 0
0
0
اختيارف ت قرن-52460-01/06/08 (هقرن106) 4,900 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11400-01/08/09 (هفارس108) 1,220 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9400-1400/11/06 (ضفار1132) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-275000-14001204 (ضزاگرس1204) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-10000-00/10/15 (ضپيك1029) 5,309 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پاكشو-10785-99/03/07 (ظكشو903) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس307- 3ماهه18% (صفارس307) 959,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-48000-00/10/12 (ضسان1056) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي فارابي (شفاراح) 12,501 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,313 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-92000-14001215 (طاريا1201) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي بوعلي سينا (بوعلي) 71,310 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت قرن-53422-01/07/09 (ظقرن107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-230000-14001204 (طزاگرس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-13400-1400/11/06 (ضفار1134) 420 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-14576-99/12/13 (هفارس912) 5,454 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-20000-00/10/15 (طپيك1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16000-00/10/15 (ضپيك1032) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف ت جم-38645-99/11/28 (هجم911) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريا-127000-14001215 (ضاريا1205) 25,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مارون (مارون) 177,100 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-13400-1400/11/06 (طفار1134) 1 (0%) 0
0
0
پليمر آريا ساسول (آريا) 112,908 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-8000-14001222 (ضشگويا1200) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارس-195730-00/05/20 (ظپارس405) 1,000 (0%) 0
0
0
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 12,330 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 96,413 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-12000-14001222 (طشگويا1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پاكشو10000-02/08/29 (هكشو208) 508 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-9000-00/10/15 (طپيك1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-15400-1400/11/06 (ضفار1135) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروند (اروند) 1,000 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 95,561 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-18000-14001222 (ضشگويا1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8400-1400/11/06 (ضفار1131) 2,810 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1,010,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 11,540 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس11832-1401/04/12 (هفارس014) 1 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 104,897 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. مارون-270739-020904 (همارون0209) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-127000-14001215 (طاريا1205) 1 (0%) 0
0
0
گسترش كاتاليست ايرانيان (كاتاليست) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-7400-1400/11/06 (طفار1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18000-00/10/15 (ضپيك1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-87000-14001215 (طاريا1200) 1 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 7,160 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-157010-01/02/05 (هپارس102) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره پارسيان-6ماهه16% (پارسا306) 968,000 (0%) 0
0
0
نيروكلر (شكلر) 40,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-215000-14001204 (ضزاگرس1200) 95,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريا-107000-14001215 (طاريا1203) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 6,010 (0%) 0
0
0
ح . پلي اكريل ايران (شپليح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-7400-1400/11/06 (ضفار1130) 4,350 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 90 (0%) 0
0
0
صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 89,080 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-10000-14001222 (ضشگويا1202) 3,600 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 100 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فناوران (شفن) 17,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شگويا-16000-14001222 (ضشگويا1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شگويا-16000-14001222 (طشگويا1205) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي آبادان (شپتروح) 7,882 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-40000-00/10/12 (ضسان1055) 2,800 (0%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 20,190 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-6400-1400/11/06 (طفار1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ زاگرس-290000-14001204 (ضزاگرس1205) 67,000 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-215000-14001204 (طزاگرس1200) 1 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 107,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.مارون-275196-021003 (ظمارون0210) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-11346-01/02/27 (هفارس102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-212500-00/04/22 (هپارس404) 8,560 (0%) 0
0
0
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 2,695 (0%) 0
0
0
صنايع شيميايي كيمياگران امروز (شكام) 31,942 (0%) 0
0
0
اختيارف زاگرس-290000-14001204 (طزاگرس1205) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) 1,000,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 51,890 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شگويا010408 (شگويات.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-48000-00/10/12 (طسان1056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-24000-00/10/15 (طپيك1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پترول-14730-99/11/15 (هترول911) 4,144 (0%) 0
0
0
پتروشيمي آبادان (شپترو) 3,424 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده