PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت سپاهان
نفت سپاهان ( شسپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:12:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,010 قیمت دیروز 15,950 تعداد معاملات 2084 EPS 1616
60     (%0.38) بیشترین قیمت 16,370 ارزش 125,775,263,770 P/E 9.9
قیمت آخرین معامله 15,990 کمترین قیمت 15,640 حجم 7,856,762 حداکثر قیمت مجاز 16,900
40     (%0.25) اولین قیمت 15,690 حجم مبنا 3,800,000 حداقل قیمت مجاز 15,640
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 152,095,000 تعداد سهام 9,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 56,580 15,940 16,050 7,239 3
2 60,000 15,920 16,080 38,326 2
2 103,144 15,900 16,100 120,534 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 16,010 15,640 16,370 2,084
7.857M
125.775B
1399/12/17 15,950 15,620 16,290 3,581
15.803M
252.018B
1399/12/16 15,930 15,930 15,930 747
8.428M
134.262B
1399/12/13 15,030 14,220 15,370 1,418
9.102M
136.803B
1399/12/12 14,500 14,190 15,090 975
3.183M
46.180B
1399/12/11 14,470 14,410 15,000 1,125
6.793M
98.281B
1399/12/10 14,700 14,700 14,710 526
6.989M
102.736B
1399/12/9 15,000 14,710 14,710 55
66,791
982.496M
1399/11/28 23,760 22,900 24,500 1,638
3.516M
83.539B
1399/11/27 23,350 23,330 23,600 985
4.533M
105.847B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/5 9 1396 2958 1031 2047 911 403
1396/8/20 6 1396 1801 1031 933 911 201
1396/4/28 3 1396 1318 1413 369 911 213
1395/12/18 12 1396 1232 1413 911 911 854
1395/12/18 12 1395 1097 854

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,220 (5.98%) 24241
239.682M
2,915.842B
پالايش نفت تهران (شتران) 8,620 (5.90%) 18249
145.200M
1,240.645B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 26,870 (6.00%) 13523
80.756M
2,161.246B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,200 (5.98%) 6424
31.773M
985.448B
نفت سپاهان (شسپا) 15,990 (0.25%) 2084
7.857M
125.775B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,110 (0.68%) 1599
6.270M
100.974B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 61,040 (1.51%) 1339
1.289M
78.784B
نفت ايرانول (شرانل) 37,309 (1.72%) 1037
1.969M
74.614B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 83,903 (6.00%) 1031
1.372M
114.694B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,783 (6.00%) 851
951,585
108.023B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,970 (1.98%) 681
871,780
43.651B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,920 (0.11%) 321
576,330
12.191B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,640 (40.41%) 240
7,783
11.612B
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 3,480 (49.55%) 188
5,418
16.632B
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 850 (33.23%) 60
2,827
2.196B
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0.35%) 25
69,900
515.520B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 231,149 (2.00%) 5
197
45.536M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,264,481 (0.04%) 5
790,000
998.940B
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 4,111 (21.92%) 4
18
69.320M
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,000 (42.86%) 2
2
5.888M
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 9,500 (55.94%) 2
3
28.500M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,250 (18.71%) 1
6
7.500M
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 12,500 (11.61%) 1
1
12.500M
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 4,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,485,722 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,213,302 (4.51%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,095 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,089,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,119,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 5,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان آرژانتین - میدان بهاران - شماره92
تلفن شرکت: 8347-021و83470000-021
نمابر شرکت: 88875537-021
وب سایت شرکت: http://www.sepahanoil.com
پست الکترونیک امور سهام: stock@sepahanoil.com
مدیر مالی: آقای وحید رضا مساعدی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد جلال شهریزی
تلفن امور سهام: 8437 داخلی 618
تلفن امور سهام: 8437- داخلی 618
تلفن امور سهام: 8347 -داخلی 618
مدیر عامل: آقای امیر حسین بحرینی
تلفن امور سهام: 0218347
تلفن امور سهام: 021-8347-داخلی 3
تلفن امور سهام: 8347 - برای زبان عدد 1 و سپس برای امور سهام عدد 3
تلفن امور سهام: 8347
مدیر روابط عمومی: آقای بهرام هنرپرور
مدیر مالی: دکتر مهران خسروی