PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت سپاهان
نفت سپاهان ( شسپا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:22:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,410 قیمت دیروز 25,710 تعداد معاملات 2887 EPS 1869
300     (%1.17) بیشترین قیمت 26,190 ارزش 269,963,536,870 P/E 13.6
قیمت آخرین معامله 25,000 کمترین قیمت 24,500 حجم 10,622,528 حداکثر قیمت مجاز 26,990
710     (%2.76) اولین قیمت 24,500 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 24,430
تاریخ آخرین معامله 1399/9/12 - 12:29:41   ارزش بازار (م ر) 152,460,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 205 25,000 25,090 20,000 1
1 2,000 24,960 25,100 1,403 1
3 12,492 24,950 25,220 22,100 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/12 25,410 24,500 26,190 2,887
10.623M
269.964B
1399/9/11 25,710 24,350 25,870 4,164
17.711M
455.426B
1399/9/10 24,640 24,300 24,640 1,354
7.981M
196.632B
1399/9/9 23,470 22,810 23,740 1,723
6.760M
158.659B
1399/9/8 22,610 21,600 23,020 2,430
7.218M
163.216B
1399/9/5 22,420 21,650 23,000 1,950
6.506M
145.861B
1399/9/4 22,130 21,650 23,400 2,673
12.137M
268.555B
1399/9/3 22,780 22,380 23,200 1,715
5.428M
123.643B
1399/9/2 22,370 21,790 23,460 2,402
9.269M
207.301B
1399/9/1 22,930 21,700 23,620 4,588
17.822M
408.721B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/5 9 1396 2958 1031 2047 911 403
1396/8/20 6 1396 1801 1031 933 911 201
1396/4/28 3 1396 1318 1413 369 911 213
1395/12/18 12 1396 1232 1413 911 911 854
1395/12/18 12 1395 1097 854

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 18,160 (4.97%) 64252
305.776M
5,718.683B
پالايش نفت تهران (شتران) 14,390 (4.95%) 40781
168.377M
2,485.799B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 29,360 (4.98%) 34791
99.732M
3,011.263B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,000 (3.52%) 16396
39.669M
1,273.316B
نفت سپاهان (شسپا) 25,000 (2.76%) 2887
10.623M
269.964B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 62,000 (2.15%) 1719
1.851M
114.993B
نفت ايرانول (شرانل) 34,700 (4.96%) 1565
2.885M
101.371B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 115,215 (5.00%) 1200
1.025M
120.778B
پالايش نفت شيراز (شراز) 101,831 (5.00%) 832
544,422
56.361B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 62,030 (4.73%) 760
763,920
48.315B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,360 (2.57%) 358
1.677M
27.556B
نفت پاسارگاد (شپاس) 21,203 (5.00%) 155
823,547
17.462B
اختيارخ شپنا-16000-1399/10/23 (ضشنا1036) 3,790 (10.70%) 68
616
2.408B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 171,261 (3.00%) 61
55,324
9.475B
اختيارخ شپنا-14000-1399/10/23 (ضشنا1035) 5,400 (4.51%) 23
126
695.078M
اختيارخ شبندر-32000-1399/11/19 (ضبدر1150) 3,300 (20.39%) 22
100
335.913M
اختيارخ شتران-12000-1399/11/14 (ضترا1118) 3,506 (14.15%) 21
117
415.523M
اختيارخ شتران-10000-1399/11/14 (ضترا1117) 4,600 (20.76%) 3
7
33.500M
اختيارخ شبندر-36000-1399/11/19 (ضبدر1151) 1,100 (66.46%) 2
11
12.100M
اختيارف شبندر-64000-1399/11/19 (طبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-24000-1399/11/14 (ضترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-32000-1399/10/23 (ضشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1399/10/23 (طشنا1045) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,200,549 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-40000-1399/10/23 (طشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 902,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1399/10/23 (طشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-72000-1399/11/19 (طبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/11/14 (طترا1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32000-1399/11/14 (ضترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-64000-1399/11/19 (ضبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1399/10/23 (ضشنا1037) 3,300 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 873,119 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/11/14 (ضترا1127) 6,830 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32000-1399/11/14 (طترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1399/11/19 (ضبدر1152) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-36000-1399/10/23 (طشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1399/11/19 (طبدر1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-28000-1399/11/14 (ضترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1399/11/19 (طبدر1157) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1399/11/19 (ضبدر1149) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1399/11/14 (ضترا1119) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1399/10/23 (طشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1399/11/19 (طبدر1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-48000-1399/11/19 (طبدر1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/11/19 (طبدر1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/11/14 (ضترا1128) 5,832 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/10/23 (ضشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-40000-1399/10/23 (ضشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1399/11/19 (طبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/11/14 (طترا1121) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1399/11/19 (ضبدر1158) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1399/10/23 (طشنا1038) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/11/14 (طترا1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/10/23 (طشنا1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/11/19 (طبدر1159) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1399/11/14 (ضترا1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/11/14 (طترا1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1399/10/23 (ضشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/11/14 (ضترا1120) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/12/03 (جنفت912) 5,565,421 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1399/10/23 (ضشنا1038) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/11/14 (ضترا1126) 7,804 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-48000-1399/11/19 (ضبدر1153) 3,900 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/11/14 (طترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000-1399/10/23 (ضشنا1045) 7,700 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,008,159 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/11/14 (طترا1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-32000-1399/10/23 (طشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1399/10/23 (طشنا1037) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/11/14 (طترا1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28000-1399/11/14 (طترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-56000-1399/11/19 (ضبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1399/10/23 (ضشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1399/11/19 (طبدر1152) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,013,578 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1399/11/19 (طبدر1158) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 862,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-72000-1399/11/19 (ضبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-24000-1399/11/14 (طترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-36000-1399/10/23 (ضشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1399/10/23 (طشنا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1399/11/19 (ضبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/11/19 (ضبدر1159) 9,734 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,029,343 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-56000-1399/11/19 (طبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,065,736 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1399/10/23 (طشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1399/11/14 (ضترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/11/14 (طترا1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/11/14 (طترا1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1399/11/19 (ضبدر1157) 12,500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان آرژانتین - میدان بهاران - شماره92
تلفن شرکت: 8347-021و83470000-021
نمابر شرکت: 88875537-021
وب سایت شرکت: http://www.sepahanoil.com
پست الکترونیک امور سهام: stock@sepahanoil.com
مدیر مالی: آقای وحید رضا مساعدی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد جلال شهریزی
تلفن امور سهام: 8437 داخلی 618
تلفن امور سهام: 8437- داخلی 618
تلفن امور سهام: 8347 -داخلی 618
مدیر عامل: آقای امیر حسین بحرینی
تلفن امور سهام: 0218347
تلفن امور سهام: 021-8347-داخلی 3
تلفن امور سهام: 8347 - برای زبان عدد 1 و سپس برای امور سهام عدد 3
تلفن امور سهام: 8347
مدیر روابط عمومی: آقای بهرام هنرپرور
مدیر مالی: دکتر مهران خسروی