PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18%
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% ( مشير304 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:05:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 968,000 قیمت دیروز 968,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 968,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,016,400
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 919,600
تاریخ آخرین معامله 1401/2/17 - 14:50:56   ارزش بازار (م ر) 1,936,000 تعداد سهام 2,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,000 950,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/2/17 968,000 968,000 968,000 1
1,000
968.000M
1401/1/10 953,000 953,000 953,000 1
1,000
953.000M
1401/1/7 963,000 963,000 963,000 1
1,000
963.000M
1400/12/28 960,010 960,010 960,010 1
1,000
960.010M
1400/12/23 964,300 964,300 964,300 1
1,000
964.300M
1400/12/22 962,500 962,500 962,500 1
1,000
962.500M
1400/12/21 965,500 965,500 965,500 1
1,000
965.500M
1400/12/16 962,400 962,400 962,400 1
1,000
962.400M
1400/12/9 961,000 961,000 961,000 1
1,000
961.000M
1400/12/7 965,000 965,000 965,000 1
1,000
965.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 9,100 (5.94%) 9978
50.090M
455.647B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 20,970 (4.95%) 2895
36.094M
753.483B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 26,480 (2.32%) 1578
3.698M
95.760B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 2,750 (1.68%) 1434
17.404M
47.817B
ريل سير كوثر (حسير) 20,200 (3.81%) 950
2.018M
41.265B
آسيا سير ارس (حآسا) 14,700 (0.89%) 868
2.345M
34.856B
توكاريل (توريل) 9,370 (3.77%) 852
7.765M
73.277B
ريل پردازسير (حريل) 2,888 (1.48%) 765
14.968M
42.505B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 9,220 (3.56%) 720
4.562M
42.667B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 5,980 (0.17%) 601
5.677M
33.908B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 17,070 (0.52%) 470
1.843M
31.769B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,854 (0.39%) 410
7.034M
27.213B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 2,618 (0.08%) 319
5.744M
15.033B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 40,100 (0.63%) 200
230,368
9.213B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 56,600 (0.18%) 166
325,275
18.384B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 35,000 (2.94%) 27
101,341
3.547B
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1203) 1,610 (12.97%) 5
12
19.320M
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1200) 2,700 (5.26%) 2
13
36.620M
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1205) 950 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 95,000 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1202) 2,180 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,010,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,120 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 968,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1207) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده