PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18%
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% ( مشير304 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 987,500 قیمت دیروز 982,000 تعداد معاملات 1 EPS
5,500     (%0.56) بیشترین قیمت 987,500 ارزش 2,962,500,000 P/E
قیمت آخرین معامله 987,500 کمترین قیمت 987,500 حجم 3,000 حداکثر قیمت مجاز 1,031,100
5,500     (%0.56) اولین قیمت 987,500 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 932,900
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 14:47:20   ارزش بازار (م ر) 1,975,000 تعداد سهام 2,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,000 980,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 987,500 987,500 987,500 1
3,000
2.963B
1401/12/27 982,000 982,000 982,000 1
5,000
4.910B
1401/12/24 986,000 986,000 986,000 1
3,000
2.958B
1401/12/20 991,000 991,000 991,000 1
47,000
46.577B
1401/12/16 978,200 978,200 978,200 1
10,000
9.782B
1401/12/15 974,000 974,000 974,000 1
10,000
9.740B
1401/12/13 968,000 968,000 968,000 1
1,000
968.000M
1401/12/9 964,000 964,000 964,000 1
1,000
964.000M
1401/11/30 958,000 958,000 958,000 1
1,100
1.054B
1401/11/18 957,000 957,000 957,000 1
1,000
957.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 11,550 (1.85%) 3079
15.641M
182.562B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,600 (3.69%) 1522
21.021M
76.114B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 12,460 (4.97%) 688
17.858M
222.510B
توكاريل (توريل) 5,340 (3.26%) 629
6.038M
31.867B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 35,990 (3.12%) 625
1.268M
44.492B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 6,120 (4.38%) 614
5.149M
32.049B
ريل پردازسير (حريل) 2,948 (0.68%) 222
2.939M
8.689B
ريل سير كوثر (حسير) 13,750 (4.98%) 101
588,173
8.136B
آسيا سير ارس (حآسا) 9,030 (0.78%) 81
286,707
2.574B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 3,450 (4.99%) 71
3.124M
10.779B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 13,800 (1.15%) 31
110,285
1.529B
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 12,450 (5.18%) 30
36,541
465.183M
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 3,654 (3.00%) 22
979,800
3.580B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 138,000 (0.18%) 15
30,343
4.261B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 57,250 (0.35%) 14
3,037
173.383M
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 13,760 (1.71%) 8
17,738
244.205M
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 987,500 (0.56%) 1
3,000
2.963B
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 5,141 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1500-14011214 (ضحافرين1201) 2,549 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,350 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-6000-14011214 (طحافرين1210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-9500-14020627 (ضحسير604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-8500-14020627 (ضحسير602) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1000-14011214 (طحافرين1200) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرمانشاه412-3ماهه18% (مكرما412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران032-3ماهه18% (تهران032) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان306-3ماهه18% (مصفها306) 1,010,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5500-14011214 (ضحافرين1209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-6000-14011214 (ضحافرين1210) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم412-3ماهه18% (قم412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-9000-14020627 (ضحسير603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3000-14011214 (ضحافرين1204) 1,500 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم0312-سه ماهه18% (قم0312) 1,020,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم312-سه ماهه18% (قم312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3500-14011214 (طحافرين1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-9500-14020627 (طحسير604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-1500-14011214 (طحافرين1201) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد042-3ماهه18% (مشهد042) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-5500-14011214 (طحافرين1209) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز312-3ماهه18% (مشير312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2000-14011214 (طحافرين1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-8000-14020627 (طحسير601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-10000-14020627 (ضحسير605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-14000-14020627 (طحسير609) 5,500 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان042-3ماهه18% (مصفها042) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-7500-14020627 (ضحسير600) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز012-3ماهه18% (تبريز012) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شانديز46-3ماهه18% (شانديز46) 1,034,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-14000-14020627 (ضحسير609) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-3500-14011214 (ضحافرين1205) 70 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان312-سه ماهه18% (مصفها312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج312-سه ماهه18% (مكرج312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-5000-14011214 (ضحافرين1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-3000-14011214 (طحافرين1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2500-14011214 (ضحافرين1203) 1,230 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرج0312-سه ماهه18% (مكرج0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-13000-14020627 (طحسير608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-1000-14011214 (ضحافرين1200) 3,001 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-10000-14020627 (طحسير605) 1 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش قم042-3ماهه18% (قم042) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-11000-14020627 (ضحسير606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-2000-14011214 (ضحافرين1202) 2,391 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز312-3ماهه18% (تبريز312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4000-14011214 (طحافرين1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-5000-14011214 (طحافرين1208) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4000-14011214 (ضحافرين1206) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز04-سه ماهه18% (مشير04) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز042-3ماهه18% (مشير042) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-7500-14020627 (طحسير600) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-9000-14020627 (طحسير603) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز412-3ماهه18% (تبريز412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز412-3ماهه18% (مشير412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اردبيل47-3ماهه18% (اردبيل47) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد412-3ماهه18% (مشهد412) 1,014,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حافرين-4500-14011214 (ضحافرين1207) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-11000-14020627 (طحسير606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-12000-14020627 (طحسير607) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان412-3ماهه18% (مصفها412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-2500-14011214 (طحافرين1203) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تبريز42-3ماهه18% (تبريز42) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران312-3ماهه18% (تهران312) 1,014,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش كرمانشاه42-3ماهه18% (مكرما42) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-8000-14020627 (ضحسير601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حسير-8500-14020627 (طحسير602) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اهواز412-3ماهه18% (اهواز412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-13000-14020627 (ضحسير608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ حسير-12000-14020627 (ضحسير607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف حافرين-4500-14011214 (طحافرين1207) 100 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,010,000 (0%) 0
0
0


چکیده