PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف كگل-17100-1399/08/21
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 ( طگل8061 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 09:03:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 14,720 (3.03%) 220
1.029M
15.319B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 34,030 (2.18%) 171
548,271
19.379B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 42,000 (3.17%) 157
220,508
9.311B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 20,100 (1.76%) 111
328,358
6.610B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 20,620 (1.76%) 111
287,660
5.982B
معدني‌ دماوند (كدما) 266,200 (5.00%) 31
16,727
4.453B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 98,370 (0.53%) 29
9,785
968.493M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 95,801 (2.95%) 25
19,737
1.977B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,990 (3.00%) 23
48,838
540.470M
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 47,000 (0.23%) 10
4,264
198.414M
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,866 (5.00%) 3
1,300
58.326M
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 10,500 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 5,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 101 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
باما (كاما) 18,720 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 3,820 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,009,999 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 2,701 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 394,419 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 956,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 7,396 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,778 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 10,688 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 7,300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده