PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر ( كاذر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:39:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 33,299 قیمت دیروز 35,051 تعداد معاملات 2717 EPS 1202
1,752     (%5.00) بیشترین قیمت 34,000 ارزش 190,592,466,502 P/E 27.7
قیمت پایانی 33,338 کمترین قیمت 33,299 حجم 5,717,034 حداکثر قیمت مجاز 36,803
1,713     (%4.89) اولین قیمت 33,299 حجم مبنا 1,451,758 حداقل قیمت مجاز 33,299
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 15,002,100 تعداد سهام 450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 20,585 33,299 33,299 685,142 151
0 0 0 33,300 3,395 4
0 0 0 33,301 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 35,051 34,384 35,700 725
1.055M
36.538B
1399/3/10 36,193 35,110 37,800 1,597
2.522M
91.286B
1399/2/30 34,791 34,791 34,791 1,235
2.972M
103.393B
1399/2/29 33,135 32,100 33,161 1,991
4.597M
152.321B
1399/2/28 31,582 31,472 32,467 4,118
9.517M
300.586B
1399/2/27 33,128 32,672 35,290 1,647
2.714M
89.922B
1399/2/24 34,391 33,555 37,000 4,718
10.205M
350.975B
1399/2/23 35,321 35,298 37,155 652
2.024M
71.477B
1399/2/17 39,110 39,110 39,110 1,646
2.678M
104.750B
1399/2/16 41,168 40,415 42,500 2,514
3.207M
132.008B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/8 6 1395 5 267 -199 67 11
1395/6/21 3 1395 56 267 -99 67 8
1395/2/12 12 1395 56 534 67 67 69
1395/2/12 12 1394 84 69
1394/11/7 9 1394 120 199 13 69 94

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 33,299 (5.00%) 2717
5.717M
190.592B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 50,669 (2.22%) 2251
1.182M
60.855B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 139,571 (4.06%) 1412
582,092
82.668B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 35,752 (5.00%) 1365
3.723M
132.574B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 12,500 (1.68%) 1264
5.960M
75.390B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 5,590 (2.88%) 1128
7.519M
42.416B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 101,499 (3.79%) 1112
632,755
66.184B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 26,187 (5.00%) 1012
1.632M
42.507B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 35,411 (4.06%) 928
734,636
26.165B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 86,795 (5.00%) 848
995,550
86.865B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 12,363 (3.00%) 646
1.739M
21.756B
شيشه سازي مينا (كمينا) 43,934 (3.00%) 638
2.394M
105.092B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 27,880 (5.00%) 590
1.561M
43.521B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 32,809 (5.00%) 530
773,143
25.366B
آذريت‌ (ساذري) 126,839 (2.00%) 96
15,471
1.964B
ايرانيت‌ (سايرا) 30,500 (2.00%) 47
97,647
2.950B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,134 (2.00%) 36
75,738
616.053M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 3,944 (1.00%) 22
65,961
260.150M
پرميت‌ (سپرمي) 8,109 (1.00%) 8
15,930
129.176M
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 107,130 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 81,095 (1.65%) 0
0
0
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 47,850 (1.61%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 249,494 (0.45%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت تهيه و توليد انواع فرآورده هاي نسوز، انجام تحقيقات در زمينه هاي مرتبط و همچنين امور مشاوره فني و خدمات بازرسي و كنترل است. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، فني و بازرگاني است.

آدرس شرکت: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- کوچه بیژن - پلاک 90 کدپستی 8175969757
تلفن امور سهام: 6280288-(0311)و 6280290-0311
فعاليت اصلي شركت تهيه و توليد انواع فرآورده هاي نسوز، انجام تحقيقات در زمينه هاي مرتبط و همچنين امور مشاوره فني و خدمات بازرسي و كنترل است. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، فني و بازرگاني است.
وب سایت شرکت: http://www.azarrefractoriesco.com
پست الکترونیک شرکت: info@azarrefractoriesco.com
مدیر عامل: آقایفرشاد سلیمانی فرد
آدرس امور سهام: اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - کوچه بیژن - پلاک90-کدپستی8175969757