PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . قند ثابت‌ خراسان‌
ح . قند ثابت‌ خراسان‌ ( قثابتح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:49:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 40,547 (5.00%) 3701
5.367M
219.887B
شكرشاهرود (قشكر) 48,840 (1.33%) 1910
2.747M
138.985B
قند نيشابور (قنيشا) 54,580 (4.98%) 1157
5.852M
319.240B
قنداصفهان‌ (قصفها) 175,810 (5.00%) 984
620,747
109.421B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,760 (4.82%) 757
1.353M
63.835B
قند نقش جهان (قنقش) 84,814 (2.00%) 640
867,180
73.223B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,010 (4.51%) 589
843,655
28.446B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 111,400 (4.34%) 541
573,138
63.948B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,360 (4.07%) 317
196,707
18.201B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 40,850 (4.99%) 188
275,563
11.257B
شهد (قشهد) 31,400 (4.98%) 178
403,963
12.684B
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,043 (0.26%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (2.97%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 201,092 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,995 (0%) 0
0
0
قند مرودشت‌ (قمرو) 88,020 (0.64%) 0
0
0
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 120,330 (2.21%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده