PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
باما
باما ( كاما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,420 قیمت دیروز 13,450 تعداد معاملات 173 EPS 1877
30     (%0.22) بیشترین قیمت 13,190 ارزش 7,070,974,340 P/E 7.1
قیمت آخرین معامله 13,190 کمترین قیمت 13,190 حجم 536,086 حداکثر قیمت مجاز 14,250
260     (%1.93) اولین قیمت 13,190 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 13,190
تاریخ آخرین معامله 1400/1/21 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 134,200,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 458 13,050 13,190 24,925,710 1546
0 0 0 13,200 53,600 15
0 0 0 13,210 2,722 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/21 13,420 13,190 13,190 173
536,086
7.071B
1400/1/18 13,450 13,230 13,230 221
810,654
10.725B
1400/1/17 13,500 13,320 13,320 371
1.379M
18.373B
1400/1/16 13,590 13,400 13,400 301
1.153M
15.447B
1400/1/15 13,670 13,450 13,450 175
689,585
9.275B
1400/1/14 13,720 13,560 13,560 374
1.588M
21.536B
1400/1/11 13,830 13,740 13,900 908
2.714M
37.296B
1400/1/10 14,020 14,000 14,270 3,042
14.157M
198.440B
1400/1/8 14,280 13,900 14,630 7,409
29.270M
418.005B
1400/1/7 14,050 13,160 14,220 9,018
47.907M
673.225B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 1314 793 844 1375 438
1396/4/30 3 1396 843 388 378 1375 93
1396/1/27 12 1396 736 252 1375 1375 300
1396/1/27 12 1395 1030 300
1395/10/30 9 1395 810 316 708 300 225

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 17,300 (1.98%) 8630
29.619M
514.207B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 23,000 (1.96%) 1307
6.095M
140.740B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,620 (1.95%) 1217
6.765M
99.635B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 47,703 (0%) 694
860,509
41.065B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,730 (1.92%) 242
2.157M
25.302B
باما (كاما) 13,190 (1.93%) 173
536,086
7.071B
معدني‌ دماوند (كدما) 149,010 (2.00%) 70
14,890
2.219B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,670 (1.93%) 66
2.212M
23.601B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 46,860 (1.99%) 59
335,575
15.725B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 121,513 (4.00%) 14
3,069
372.923M
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 49,210 (1.99%) 11
4,940
243.097M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,460 (1.99%) 8
1,351
118.158M
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 29,010 (1.99%) 7
1,856
53.843M
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,600 (1.56%) 1
1
2.600M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 971,001 (0%) 1
100
97.100M
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/07/04 (طچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/07/04 (ضچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/07/04 (طچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9082-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21190-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/07/04 (طچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18163-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24217-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/07/04 (ضچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10595-1400/03/23 (ضگل3001) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13622-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 965,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15136-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,509 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/07/04 (ضچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18163-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-27244-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/07/04 (طچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,075,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/07/04 (طچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-27244-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21190-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/07/04 (ضچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/07/04 (طچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10595-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13622-1400/03/23 (ضگل3003) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12109-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 111 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/07/04 (ضچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/07/04 (طچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 601 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15136-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/07/04 (ضچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/07/04 (ضچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/07/04 (ضچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24217-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12109-1400/03/23 (ضگل3002) 3,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9082-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/07/04 (طچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
شرکت باما با سابقه فعالیت پنجاه ساله و با وسعتی حدود چهار هزار هکتار در فاصله بیست کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است و دارای معادن فعال سرب و روی میباشد .کلیه مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا کانه آرائی و کلسیناسیون توسط کارشناسان و کارگران مجرب داخلی در این مجموعه انجام آمیگیرد تعداد شاغلین حدود 300 نفر میباشدکه حدودا" همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشغول بکار میباشند. همسو با تحولات اقتصادی شگرف در صنعت کشور طی سالهای اخیر گامهای بلندی در اینشرکت جهت بهبود وضعیت تولید و استحصال ماده معدنی برداشته شده و سعی شده با استفاده از راهکارها و روشهای نوین ، این بمجموعه به یک واحد فعال و پربازده اقتصادی تبدیل گردد به نحوی که میزان تولیدات آن در سال گذشته از نقاط عطف افتخار آمیز تاریخ فعالیت این شرکت محسوب میگردد .اکنون در آستانه پنجمین سال ورود شرکت به بورس با توجه به وجود ذخایر معدنی غنی همراه با پشتوانه پرسنل متخصص و با تجربه شرکت و بازار جهانی مناسب چشم انداز روشنی را برای سهامداران اینشرکت نوید میدهد .

نمابر شرکت: 37252240-031
آدرس شرکت: ایران - اصفهان - اتوبان ذوب آهن - انتهای کلیشاد - شهر بهاران - مجتمع باما
مدیر عامل: آقای هومن تفضلی مطیع
شرکت باما با سابقه فعالیت پنجاه ساله و با وسعتی حدود چهار هزار هکتار در فاصله بیست کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است و دارای معادن فعال سرب و روی میباشد .کلیه مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا کانه آرائی و کلسیناسیون توسط کارشناسان و کارگران مجرب داخلی در این مجموعه انجام آمیگیرد تعداد شاغلین حدود 300 نفر میباشدکه حدودا" همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشغول بکار میباشند. همسو با تحولات اقتصادی شگرف در صنعت کشور طی سالهای اخیر گامهای بلندی در اینشرکت جهت بهبود وضعیت تولید و استحصال ماده معدنی برداشته شده و سعی شده با استفاده از راهکارها و روشهای نوین ، این بمجموعه به یک واحد فعال و پربازده اقتصادی تبدیل گردد به نحوی که میزان تولیدات آن در سال گذشته از نقاط عطف افتخار آمیز تاریخ فعالیت این شرکت محسوب میگردد .اکنون در آستانه پنجمین سال ورود شرکت به بورس با توجه به وجود ذخایر معدنی غنی همراه با پشتوانه پرسنل متخصص و با تجربه شرکت و بازار جهانی مناسب چشم انداز روشنی را برای سهامداران اینشرکت نوید میدهد .
تلفن شرکت: 03137252740-44
وب سایت شرکت: bamaco.ir
تلفن امور سهام: 03137252234
پست الکترونیک شرکت: bama@bamaco.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bamaco.ir
مدیر عامل: حسن اسلامی قانع
مدیر مالی: محمدرضا یحیی آبادی
مدیر سهام: افشین فرهنگ
وب سایت امور سهام: http://tse.bamacoir.com
نمابر امور سهام: (031)37252240-37252231