PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. گروه مپنا (سهامي عام)
ح. گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپناح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:58:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,968 قیمت دیروز 6,968 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 6,968 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,660
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,270
تاریخ آخرین معامله 1393/2/2 -   ارزش بازار (م ر) 173,476 تعداد سهام 24,896,237
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/2/2 6,968 6,968 6,968 129
10.975M
76.475B
1393/2/1 6,968 6,968 6,968 312
13.900M
96.855B
1393/1/31 6,968 6,968 6,968 1
21,000
146.328M
1390/5/1 1,738 1,702 1,760 576
3.342M
5.808B
1390/4/22 1,708 1,681 1,750 529
2.254M
3.851B
1390/4/21 1,792 1,756 1,941 156
488,332
874.993M
1390/4/20 1,859 1,769 1,875 416
2.781M
5.169B
1390/4/19 1,737 1,661 1,785 213
1.055M
1.833B
1390/4/18 1,746 1,735 1,780 225
1.345M
2.348B
1390/4/15 1,885 1,850 1,905 98
274,882
518.180M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 44,480 (4.98%) 11356
139.987M
6,222.647B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 11,409 (1.99%) 76
532,407
6.074B
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 11,000 (4.76%) 3
4
44.000M
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 8,000 (50.94%) 2
100
800.000M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 16,000 (23.08%) 1
3
48.000M
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 16,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 9,000 (17.82%) 0
0
0
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 25,390 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 33,140 (1.50%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 17,500 (1.67%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
جنرال مكانيك (رنيك) 38,570 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 33,099 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 10,989 (9.93%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده