PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.تجارت الكترونيك پارسيان
ح.تجارت الكترونيك پارسيان ( رتاپح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,299 قیمت دیروز 1,299 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,320 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,430
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,170
تاریخ آخرین معامله 1397/6/27 - 10:21:23   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,500 1,136 0 0 0
1 4,000 1,081 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/6/27 1,299 1,280 1,320 96
3.192M
4.146B
1397/6/26 1,280 1,270 1,290 794
19.829M
25.377B
1397/6/25 1,262 1,250 1,270 180
8.000M
10.100B
1397/6/24 1,250 1,250 1,280 68
2.574M
3.219B
1397/6/21 1,210 1,200 1,220 47
1.950M
2.359B
1397/6/19 1,200 1,200 1,200 27
1,000,000
1.200B
1397/6/18 1,161 1,160 1,200 31
1.036M
1.204B
1397/6/17 1,160 1,160 1,160 6
260,000
301.600M
1397/6/6 1,200 1,200 1,200 1
50,000
60.000M
1397/1/8 1,102 1,070 1,125 120
1.149M
1.266B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 40,460 (1.89%) 9528
17.383M
699.260B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 52,440 (4.98%) 7653
24.075M
1,261.373B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,200 (4.96%) 4194
16.441M
293.843B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 44,940 (3.28%) 2969
4.059M
183.224B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 47,380 (4.99%) 2838
14.701M
696.533B
به پرداخت ملت (پرداخت) 52,730 (5.00%) 1393
2.484M
130.238B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 44,165 (5.00%) 1212
1.889M
84.641B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 22,500 (4.99%) 1062
7.613M
171.284B
افرانت (افرا) 34,427 (5.00%) 668
5.118M
176.194B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 62,070 (4.99%) 626
1.023M
63.481B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 51,290 (4.99%) 485
1.165M
59.760B
گروه فن آوا (فن آوا) 17,403 (2.00%) 465
3.416M
59.484B
همكاران سيستم (سيستم) 33,460 (4.99%) 185
2.036M
68.125B
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده