PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه گردشگري ايران
توسعه گردشگري ايران ( توسعه گردشگري  ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:30:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5 قیمت دیروز 5 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,622 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5
تاریخ آخرین معامله 1390/4/5 -   ارزش بازار (م ر) 245 تعداد سهام 49,057,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1390/4/5 1,622 1,622 1,622 1
503.000M
815.866B
1390/1/30 1,622 1,622 1,622 279
55.361M
89.796B
1390/1/29 1,622 1,622 1,622 41
8.165M
13.244B
1390/1/28 1,622 1,622 1,622 4
123,000
199.506M
1390/1/27 1,622 1,622 1,622 7
61.713M
100.098B
1390/1/24 1,622 1,622 1,622 38
3.995M
6.480B
1390/1/21 1,622 1,622 1,622 5
25,000
40.550M
1390/1/20 1,622 1,622 1,622 11
172,000
278.984M
1390/1/17 1,622 1,622 1,622 34
446,000
723.412M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك (گدنا) 10,850 (1.72%) 702
523,816
5.743B
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 17,640 (2.62%) 480
1.813M
31.781B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 6,210 (0.48%) 259
3.365M
20.956B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 23,150 (2.73%) 175
231,807
5.361B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 1,501 (0.92%) 87
1.471M
2.212B
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (گنگين) 36,450 (2.93%) 27
89,214
3.330B
اختيارخ سمگا-13750-14010909 (ضسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-4750-14010909 (ضسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 106,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-15750-14010909 (ضسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-5750-14010909 (طسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.سمگا2 -11659-010515 (سمگا2ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (0%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-11750-14010909 (طسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-9750-14010909 (ضسمگا903) 101 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-6750-14010909 (طسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-9750-14010909 (طسمگا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-6750-14010909 (ضسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-5750-14010909 (ضسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
هتلهاي هما (هما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-13750-14010909 (طسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 32,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-7750-14010909 (ضسمگا901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-8750-14010909 (طسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-15750-14010909 (طسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا1-11486-010415 (سمگا1ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-11750-14010909 (ضسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-8750-14010909 (ضسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت. سمگا1-11659-010515 (سمگا1ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-4750-14010909 (طسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا2 -11486-010415 (سمگا2ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-7750-14010909 (طسمگا901) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايران توسعه-سهامي خاص- 46,604,000 93.100
شخص حقیقی 1,000,000 1.990

چکیده

آدرس شرکت: تهران خيابان توانير - خيابان هفت پيکر - کوچه هفتم - پلاك 10
تلفن شرکت: 88678946-9
وب سایت شرکت: http://www.irtdc.ir