PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . قندهكمتان‌
ح . قندهكمتان‌ ( قهكمتح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:48:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 112,940 (4.99%) 7114
5.243M
566.120B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 43,653 (5.00%) 3187
4.035M
173.956B
شكرشاهرود (قشكر) 46,730 (1.85%) 2175
2.584M
118.136B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 16,590 (1.11%) 1447
5.032M
83.096B
قنداصفهان‌ (قصفها) 175,970 (3.82%) 1040
578,591
97.215B
قند لرستان‌ (قلرست) 35,100 (3.60%) 1005
1.845M
63.628B
قند نيشابور (قنيشا) 48,400 (4.99%) 905
2.497M
119.773B
قند نقش جهان (قنقش) 85,400 (1.39%) 856
720,132
60.380B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 35,810 (4.98%) 798
1.499M
52.904B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 48,890 (4.98%) 459
1.437M
69.595B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,326 (3.00%) 456
1.277M
28.512B
شهد (قشهد) 29,400 (3.05%) 427
633,792
18.107B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 93,400 (1.60%) 395
183,776
16.866B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 99,528 (5.00%) 375
425,424
42.190B
قند مرودشت‌ (قمرو) 87,080 (4.99%) 278
120,767
10.516B
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 188,351 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده