PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معادن‌منگنزايران‌
معادن‌منگنزايران‌ ( كمنگنز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:50:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 103,410 قیمت دیروز 106,580 تعداد معاملات 554 EPS 4637
3,170     (%2.97) بیشترین قیمت 111,700 ارزش 67,344,732,170 P/E 22.3
قیمت آخرین معامله 104,200 کمترین قیمت 101,260 حجم 651,216 حداکثر قیمت مجاز 111,900
2,380     (%2.23) اولین قیمت 101,260 حجم مبنا 483,512 حداقل قیمت مجاز 101,260
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 20,930,184 تعداد سهام 202,400,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 104,200 104,200 352 2
1 800 103,810 104,880 7,934 1
2 2,523 103,750 105,500 16,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 103,410 101,260 111,700 554
651,216
67.345B
1399/8/6 106,580 101,320 101,320 18
6,485
657.060M
1399/8/5 106,650 101,470 101,470 24
14,144
1.435B
1399/8/3 106,810 102,010 104,780 79
48,632
4.961B
1399/7/30 107,370 103,020 113,500 528
280,447
29.937B
1399/7/29 108,440 103,530 103,530 64
43,591
4.513B
1399/7/28 108,970 104,920 106,000 157
118,153
12.397B
1399/7/27 110,440 107,060 116,000 567
604,233
66.732B
1399/7/23 112,690 108,850 116,800 666
199,933
22.849B
1399/7/22 111,640 105,050 115,120 855
600,434
67.030B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/21 6 1396 196 50 48 -61 3
1396/5/23 3 1396 34 68 -13 -61 4
1396/1/23 12 1396 24 68 -61 -61 -89
1396/1/23 12 1395 -35 -89
1395/12/3 9 1395 -36 62 13 -89 -110

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 159,900 (0.87%) 6656
4.872M
766.719B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 14,220 (4.94%) 3027
23.056M
325.267B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,990 (3.67%) 3023
15.211M
221.637B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,800 (3.73%) 2162
47.861M
463.360B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,700 (0.34%) 1419
4.489M
116.244B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 34,530 (0.09%) 1120
2.663M
89.149B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 35,200 (1.29%) 644
1.011M
34.474B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 39,830 (1.02%) 556
1.383M
53.471B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 104,200 (2.23%) 554
651,216
67.345B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,300 (1.91%) 138
5,157
11.644B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,344 (0.13%) 136
293,121
687.076M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 3,900 (56.00%) 49
1,670
5.652B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 96,090 (3.00%) 45
14,989
1.440B
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 850 (18.89%) 29
183
135.891M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,200 (4.22%) 13
444
997.560M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 970,000 (2.02%) 7
317
307.490M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 5,900 (18.00%) 5
37
216.300M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (1.13%) 4
314
313.427M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,900 (25.81%) 3
31
86.400M
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,100 (0%) 2
50
105.000M
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 4,100 (69.67%) 1
1
4.100M
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 900 (89,900.00%) 1
1
900,000
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 990 (61.50%) 1
9
8.910M
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 3,500 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (3.64%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 11 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 315,419 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 9 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 300 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت شركت اكتشاف، تغليظ و فرآوري مواد معدني است. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط بپردازد.

تلفن شرکت: 6690061-6690062-6701520(0311)
نمابر شرکت: 0311-6410080
آدرس شرکت: ایران -اصفهان،خیابان هزار جریب - خیابان آزادی ساختمان 132 (سایا)- طبقه سوم - کدپستی 13169-81688
پست الکترونیک شرکت: info@IRMNCO.com
فعاليت شركت اكتشاف، تغليظ و فرآوري مواد معدني است. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط بپردازد.
آدرس امور سهام: اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - کوچه بیژن - پلاک90-کدپستی8175969757
تلفن امور سهام: 6280290-(0311)و 6280288(0311)
وب سایت شرکت: http://www.irmmco.com/
تلفن امور سهام: [031] 36280288 [031] 36280290
تلفن امور سهام: 36241941
مدیر عامل: آقای اسماعیل مکارمی
تلفن امور سهام: 031-36280290