PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معادن‌منگنزايران‌
معادن‌منگنزايران‌ ( كمنگنز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 62,460 قیمت دیروز 64,580 تعداد معاملات 219 EPS 7734
2,120     (%3.28) بیشترین قیمت 63,500 ارزش 11,074,618,720 P/E 8.1
قیمت آخرین معامله 62,350 کمترین قیمت 61,630 حجم 178,394 حداکثر قیمت مجاز 67,800
2,230     (%3.45) اولین قیمت 62,000 حجم مبنا 240,154 حداقل قیمت مجاز 61,360
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 12,641,904 تعداد سهام 202,400,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 51 62,100 62,400 4,000 1
1 110 62,020 62,500 800 1
1 2,834 62,010 62,600 1,900 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 62,460 61,630 63,500 219
178,394
11.075B
1400/9/9 64,580 63,520 67,200 368
204,237
13.175B
1400/9/8 66,850 65,910 67,830 265
175,344
11.690B
1400/9/7 67,740 65,050 71,400 387
272,665
18.470B
1400/9/6 68,470 67,660 71,380 387
455,564
31.194B
1400/9/3 71,220 69,010 74,700 274
178,915
12.713B
1400/9/2 71,890 68,520 73,920 462
230,223
16.550B
1400/9/1 70,780 68,500 72,040 518
464,191
32.857B
1400/8/30 68,610 66,000 70,000 422
198,989
13.670B
1400/8/29 67,880 67,460 68,900 344
262,671
17.830B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/21 6 1396 196 50 48 -61 3
1396/5/23 3 1396 34 68 -13 -61 4
1396/1/23 12 1396 24 68 -61 -61 -89
1396/1/23 12 1395 -35 -89
1395/12/3 9 1395 -36 62 13 -89 -110

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 7,170 (4.78%) 4445
37.634M
270.089B
معدني‌ دماوند (كدما) 73,460 (4.99%) 3252
2.166M
159.528B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 9,260 (1.80%) 1236
22.003M
206.263B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 8,820 (1.89%) 1163
6.007M
53.568B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 21,620 (0.87%) 1040
1.936M
42.163B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 26,680 (1.29%) 1026
2.690M
72.192B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 27,900 (4.62%) 883
1.114M
31.168B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 22,900 (2.68%) 872
3.105M
70.969B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 18,010 (2.38%) 342
1.491M
27.015B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 22,420 (1.92%) 318
758,722
17.146B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,440 (4.51%) 263
616,939
27.437B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 62,350 (3.45%) 219
178,394
11.075B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 57,713 (3.00%) 189
222,023
12.829B
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 310 (6.06%) 36
366
116.531M
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-40000-1400/10/05 (طچاد1025) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 971,001 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/11/17 (طگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-50000-14001201 (طكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/11/17 (ضگل1154) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-65000-14001201 (ضكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/11/17 (ضگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-45000-14001201 (طكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/10/05 (ضچاد1021) 6,600 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/11/17 (ضگل1151) 12,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/11/17 (طگل1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/10/05 (ضچاد1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-50000-14001201 (ضكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/11/17 (ضگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/11/17 (طگل1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/11/17 (ضگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/10/05 (طچاد1022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 108 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 7,200 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/11/17 (ضگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 8,900 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-55000-14001201 (ضكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/10/05 (ضچاد1023) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/10/05 (ضچاد1022) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/10/05 (طچاد1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-48000-1400/10/05 (ضچاد1026) 1 (0%) 0
0
0
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-40000-1400/10/05 (ضچاد1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/11/17 (طگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/11/17 (طگل1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/10/05 (طچاد1021) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-65000-14001201 (طكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-38000-14001201 (طكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 11,770 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-55000-14001201 (طكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/10/05 (ضچاد1020) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/11/17 (ضگل1156) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-45000-14001201 (ضكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/11/17 (طگل1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 2,024 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/10/05 (طچاد1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/10/05 (طچاد1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/11/17 (طگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-38000-14001201 (ضكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-40000-14001201 (ضكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-60000-14001201 (طكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,120,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/11/17 (طگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-60000-14001201 (ضكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-40000-14001201 (طكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/11/17 (ضگل1155) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-48000-1400/10/05 (طچاد1026) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت شركت اكتشاف، تغليظ و فرآوري مواد معدني است. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط بپردازد.

تلفن شرکت: 6690061-6690062-6701520(0311)
نمابر شرکت: 0311-6410080
آدرس شرکت: ایران -اصفهان،خیابان هزار جریب - خیابان آزادی ساختمان 132 (سایا)- طبقه سوم - کدپستی 13169-81688
پست الکترونیک شرکت: info@IRMNCO.com
فعاليت شركت اكتشاف، تغليظ و فرآوري مواد معدني است. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط بپردازد.
آدرس امور سهام: اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - کوچه بیژن - پلاک90-کدپستی8175969757
تلفن امور سهام: 6280290-(0311)و 6280288(0311)
وب سایت شرکت: http://www.irmmco.com/
تلفن امور سهام: [031] 36280288 [031] 36280290
تلفن امور سهام: 36241941
مدیر عامل: آقای اسماعیل مکارمی
تلفن امور سهام: 031-36280290