PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س. توسعه و عمران استان كرمان
س. توسعه و عمران استان كرمان ( كرمان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:43:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 963 قیمت دیروز 1,016 تعداد معاملات 9818 EPS 36
53     (%5.22) بیشترین قیمت 1,016 ارزش 457,929,747,118 P/E 26.8
قیمت آخرین معامله 960 کمترین قیمت 956 حجم 475,323,050 حداکثر قیمت مجاز 1,076
56     (%5.51) اولین قیمت 1,002 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 956
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 41,043,231 تعداد سهام 42,620,178,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 2,234,009 960 962 401,500 3
1 51,948 959 966 5,700 1
1 10,000 958 967 400,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 963 956 1,016 9,818
475.323M
457.930B
1401/3/1 1,016 999 1,045 7,071
318.031M
322.986B
1401/2/31 1,025 1,005 1,045 8,348
350.566M
359.269B
1401/2/28 992 955 1,020 9,077
386.974M
383.819B
1401/2/27 999 975 1,009 15,274
768.005M
767.492B
1401/2/26 952 923 962 8,484
411.262M
391.659B
1401/2/25 908 881 931 8,516
384.284M
349.079B
1401/2/24 923 910 947 7,010
296.435M
273.543B
1401/2/21 930 902 946 5,471
231.849M
215.520B
1401/2/20 908 885 933 5,335
201.874M
183.369B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 12 1397 348 71 1578 1578 543
1396/9/14 12 1396 1578 543
1396/5/24 12 1396 147 54 1578 543 543
1396/5/24 12 1395 54 543 208 208
1395/3/26 12 1396 71 290 543 543 208

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 960 (5.51%) 9818
475.323M
457.930B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,560 (4.99%) 3067
79.416M
124.672B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 107,340 (5.00%) 2905
3.684M
393.449B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 9,020 (5.94%) 2390
23.522M
214.133B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,547 (4.92%) 2353
30.483M
47.445B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,500 (0.46%) 1808
16.654M
111.724B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,380 (6.00%) 1771
11.707M
145.508B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,282 (5.00%) 1551
44.397M
102.900B
شركت كيسون (كيسون) 1,684 (0.77%) 1354
55.066M
92.307B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 7,920 (5.88%) 1110
13.875M
107.625B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,100 (1.70%) 1103
28.911M
117.204B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 4,795 (5.99%) 1053
34.012M
162.989B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,870 (2.96%) 928
6.076M
48.092B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,980 (4.96%) 855
10.288M
51.656B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 8,180 (5.54%) 816
5.832M
47.952B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 33,250 (2.94%) 744
1.488M
48.297B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,288 (4.97%) 695
12.718M
42.100B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 33,210 (4.98%) 644
1.052M
35.106B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,409 (2.99%) 631
9.627M
42.666B
آ.س.پ (آ س پ) 5,480 (5.84%) 568
4.267M
23.664B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 4,600 (1.56%) 448
7.859M
35.296B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 7,390 (5.98%) 436
5.304M
39.371B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 15,840 (2.94%) 381
1.340M
21.431B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 8,200 (0.85%) 377
4.859M
39.805B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 14,400 (4.95%) 349
1.979M
28.746B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,160 (2.94%) 262
899,172
13.658B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 6,070 (2.88%) 256
1.313M
8.037B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,787 (4.99%) 231
4.676M
18.005B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 17,390 (2.96%) 128
348,958
6.069B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,900 (1.60%) 119
176,227
5.981B
سخت آژند (ثاژن) 4,403 (1.98%) 17
88,288
388.732M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,660 (3.00%) 10
138,802
1.618B
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 13,150 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 (هبساز103) 569 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-1928-01/04/20 (هاميد104) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی- ساختمان طلایی شماره 23
تلفن امور سهام: 22080942-22080945
نمابر امور سهام: 22084593
آدرس شرکت: کرمان - خیابان حافظ - کوچه شماره 11
تلفن شرکت: 2732171-3(0341)
وب سایت شرکت: http://www.kdico.com
پست الکترونیک شرکت: info@kdico.com
مدیر عامل: آقای مسعود صفا خواه