PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س. توسعه و عمران استان كرمان
س. توسعه و عمران استان كرمان ( كرمان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,251 قیمت دیروز 1,251 تعداد معاملات 0 EPS 32
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 39.1
قیمت آخرین معامله 1,276 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,326
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,040,800 حداقل قیمت مجاز 1,226
تاریخ آخرین معامله 1400/1/11 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 53,317,842 تعداد سهام 42,620,178,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/11 48,040 47,900 49,018 9,875
15.228M
731.572B
1400/1/10 48,877 48,832 50,100 4,067
5.210M
254.671B
1400/1/8 49,828 49,231 51,490 5,679
7.759M
386.598B
1400/1/7 50,235 50,177 51,300 6,681
13.559M
681.109B
1399/12/27 51,201 50,019 53,970 7,493
11.524M
590.042B
1399/12/26 51,039 50,326 53,490 4,202
8.986M
458.612B
1399/12/23 51,353 51,353 51,353 3,393
4.991M
256.316B
1399/12/20 52,401 52,401 52,401 1,065
1.303M
68.274B
1399/12/19 53,470 53,470 53,470 1,555
5.295M
283.143B
1399/12/18 54,561 54,561 54,561 589
950,289
51.849B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 12 1397 348 71 1578 1578 543
1396/9/14 12 1396 1578 543
1396/5/24 12 1396 147 54 1578 543 543
1396/5/24 12 1395 54 543 208 208
1395/3/26 12 1396 71 290 543 543 208

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,950 (3.75%) 1210
3.263M
54.514B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,570 (0.64%) 806
29.130M
46.469B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,250 (3.85%) 553
13.728M
31.378B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,280 (1.86%) 300
4.564M
24.105B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,510 (1.95%) 100
1.365M
3.426B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 49,750 (1.99%) 22
20,767
1.033B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,929 (2.00%) 17
22,492
470.735M
شركت كيسون (كيسون) 11,261 (4.00%) 16
58,321
656.753M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,025 (1.99%) 16
86,489
867.052M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,105 (2.00%) 13
46,323
3.062B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 7
7,623
103.215M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,590 (1.99%) 4
1,259
105.240M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,584 (4.00%) 4
2,495
76.307M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,643 (5.00%) 4
525
28.688M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 4
40,205
513.418M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 3
3,165
31.514M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,154 (5.00%) 3
600
40.292M
آ.س.پ (آ س پ) 15,818 (2.00%) 2
7,746
122.526M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
4,466
104.683M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 15,995 (4.00%) 2
3,315
53.023M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,626 (2.00%) 1
162
5.123M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,619 (2.00%) 1
128
5.967M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,790 (1.99%) 1
5,111
274.921M
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,530 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 9,511 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,477 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,806 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی- ساختمان طلایی شماره 23
تلفن امور سهام: 22080942-22080945
نمابر امور سهام: 22084593
آدرس شرکت: کرمان - خیابان حافظ - کوچه شماره 11
تلفن شرکت: 2732171-3(0341)
وب سایت شرکت: http://www.kdico.com
پست الکترونیک شرکت: info@kdico.com
مدیر عامل: آقای مسعود صفا خواه