PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س. توسعه و عمران استان كرمان
س. توسعه و عمران استان كرمان ( كرمان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 65,912 قیمت دیروز 68,581 تعداد معاملات 3585 EPS 1217
2,669     (%3.89) بیشترین قیمت 68,510 ارزش 284,096,956,411 P/E 54.2
قیمت آخرین معامله 65,152 کمترین قیمت 65,152 حجم 4,310,257 حداکثر قیمت مجاز 72,010
3,429     (%5.00) اولین قیمت 68,500 حجم مبنا 654,399 حداقل قیمت مجاز 65,152
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 73,182,093 تعداد سهام 1,110,300,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 65,152 5,914,275 973
0 0 0 65,153 535 2
0 0 0 65,154 4,189 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 65,912 65,152 68,510 3,585
4.310M
284.097B
1399/11/6 68,581 67,599 71,998 14,346
19.375M
1,328.783B
1399/11/5 71,156 70,008 75,160 12,540
19.728M
1,403.738B
1399/11/4 73,692 72,586 77,488 11,530
12.650M
932.221B
1399/11/1 76,406 73,400 80,800 14,676
16.966M
1,296.272B
1399/10/30 77,229 77,002 78,940 12,284
26.678M
2,060.327B
1399/10/29 81,054 80,104 80,104 361
444,131
35.577B
1399/10/27 84,319 82,840 88,500 4,135
5.631M
474.836B
1399/10/24 87,199 86,858 89,100 10,023
17.857M
1,557.074B
1399/10/23 91,429 86,500 93,508 38,553
57.081M
5,218.874B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 12 1397 348 71 1578 1578 543
1396/9/14 12 1396 1578 543
1396/5/24 12 1396 147 54 1578 543 543
1396/5/24 12 1395 54 543 208 208
1395/3/26 12 1396 71 290 543 543 208

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 104,530 (5.00%) 8356
9.503M
1,058.700B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,840 (4.66%) 8139
95.085M
175.885B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 12,650 (3.55%) 6952
69.165M
920.115B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,930 (4.87%) 4333
123.634M
362.496B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,550 (4.98%) 3936
18.154M
321.189B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,380 (4.79%) 3690
56.173M
194.228B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 65,152 (5.00%) 3585
4.310M
284.097B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,870 (3.65%) 2597
3.998M
265.807B
آ.س.پ (آ س پ) 13,441 (5.00%) 2352
8.569M
120.044B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 53,630 (5.00%) 1578
2.873M
154.967B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,490 (5.00%) 1303
11.531M
158.746B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 57,030 (4.99%) 1118
3.114M
177.558B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,970 (4.97%) 868
8.682M
43.590B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 12,608 (2.99%) 744
4.407M
55.685B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 23,348 (5.00%) 664
4.376M
102.173B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,140 (4.95%) 597
10.724M
65.913B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 11,086 (5.00%) 557
4.134M
45.911B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,158 (3.00%) 494
919,039
37.826B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,610 (5.00%) 434
1.671M
27.861B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 53,288 (5.00%) 234
471,150
25.106B
سخت آژند (ثاژن) 8,869 (2.00%) 193
2.717M
24.101B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 11,450 (4.98%) 179
1.184M
13.561B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 72,097 (3.00%) 150
376,824
27.168B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,060 (4.99%) 108
1.304M
24.863B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 36,041 (3.00%) 79
133,206
4.801B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,034 (5.00%) 48
252,218
3.287B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,672 (4.99%) 48
147,413
1.131B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 17,450 (3.00%) 27
45,032
785.808M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 49,581 (3.00%) 21
19,166
950.269M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,743 (5.00%) 21
30,940
363.328M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,871 (0%) 1
700
35.610M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,444 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,740 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی- ساختمان طلایی شماره 23
تلفن امور سهام: 22080942-22080945
نمابر امور سهام: 22084593
آدرس شرکت: کرمان - خیابان حافظ - کوچه شماره 11
تلفن شرکت: 2732171-3(0341)
وب سایت شرکت: http://www.kdico.com
پست الکترونیک شرکت: info@kdico.com
مدیر عامل: آقای مسعود صفا خواه