PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تابان نيرو سپاهان
تابان نيرو سپاهان ( تابا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:57:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 34,650 قیمت دیروز 35,126 تعداد معاملات 381 EPS 115
476     (%1.36) بیشترین قیمت 35,800 ارزش 38,689,972,022 P/E 301.3
قیمت آخرین معامله 34,073 کمترین قیمت 34,073 حجم 1,116,595 حداکثر قیمت مجاز 36,179
1,053     (%3.00) اولین قیمت 34,073 حجم مبنا 569,379 حداقل قیمت مجاز 34,073
تاریخ آخرین معامله 1399/5/19 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 2,148,300 تعداد سهام 62,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 34,073 1,162,915 124
0 0 0 34,079 2,021 2
0 0 0 34,085 394 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/14 35,609 34,193 36,288 868
1.291M
45.986B
1399/5/13 35,232 34,040 35,702 653
907,839
31.985B
1399/5/12 34,003 33,063 34,054 635
1.170M
39.776B
1399/5/11 33,063 32,111 33,072 666
1.215M
40.169B
1399/5/7 31,569 30,695 32,590 1,001
1.904M
60.106B
1399/5/6 31,644 31,617 31,890 373
1.297M
41.027B
1399/5/5 32,594 31,016 32,836 728
1.291M
42.073B
1399/5/4 31,880 31,902 31,902 273
648,858
20.700B
1399/4/31 30,113 30,273 30,273 234
561,259
16.991B
1399/4/30 29,392 29,913 29,913 199
275,339
8.236B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 38,150 (2.91%) 5410
12.274M
487.997B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 25,500 (2.63%) 1911
4.067M
102.007B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 48,880 (4.98%) 1209
7.172M
350.565B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 26,292 (3.00%) 596
1.267M
33.349B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 34,073 (3.00%) 381
1.117M
38.690B
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 5,500 (10.00%) 16
145
819.789M
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 14,500 (3.33%) 9
44
680.428M
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 15,400 (10.80%) 6
68
1.071B
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 9,000 (18.18%) 5
28
251.880M
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 8,800 (0%) 4
69
607.200M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 22,000 (10.31%) 2
10
219.955M
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 14,000 (6.67%) 1
10
140.000M
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 13,837 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 24,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0


چکیده