PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت تهران
پالايش نفت تهران ( شتران ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,890 قیمت دیروز 4,811 تعداد معاملات 17576 EPS 1011
79     (%1.64) بیشترین قیمت 4,995 ارزش 2,276,116,026,048 P/E 4.8
قیمت آخرین معامله 4,863 کمترین قیمت 4,790 حجم 465,427,617 حداکثر قیمت مجاز 5,051
52     (%1.08) اولین قیمت 4,850 حجم مبنا 26,115,343 حداقل قیمت مجاز 4,571
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 1,344,750,000 تعداد سهام 275,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 26,397 4,862 4,862 262,035 1
4 12,312 4,860 4,864 2,573,819 9
1 10,000 4,859 4,865 2,611,100 9


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 4,890 4,790 4,995 17,576
465.428M
2,276.116B
1402/1/6 4,811 4,550 4,825 22,781
1.148B
5,524.848B
1402/1/5 4,596 4,525 4,677 10,173
180.951M
831.566B
1401/12/28 4,595 4,525 4,709 13,348
329.400M
1,513.590B
1401/12/27 4,591 4,442 4,603 9,508
358.977M
1,648.196B
1401/12/24 4,384 4,250 4,427 9,801
237.473M
1,040.976B
1401/12/23 4,217 4,200 4,260 9,236
126.585M
533.767B
1401/12/22 4,218 4,194 4,278 6,826
143.186M
603.951B
1401/12/21 4,207 4,150 4,247 7,834
188.272M
792.044B
1401/12/20 4,287 4,250 4,395 9,156
217.519M
932.413B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/26 6 1396 597 180 381 580 86
1396/6/1 3 1396 416 146 580 0
1396/5/7 12 1396 416 219 580 580 166
1396/5/7 12 1395 580 166
1395/12/17 9 1395 349 188 281 166 104

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت تهران (شتران) 4,863 (1.08%) 17576
465.428M
2,276.116B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 8,960 (2.99%) 14810
159.999M
1,431.584B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 11,930 (1.02%) 11076
89.525M
1,066.694B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 17,450 (0.11%) 3086
16.078M
281.474B
نفت سپاهان (شسپا) 5,630 (0.53%) 2066
25.805M
144.353B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 25,050 (2.04%) 1421
4.891M
121.501B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 27,950 (0.90%) 1057
3.141M
87.186B
پالايش نفت شيراز (شراز) 16,790 (2.13%) 875
4.320M
71.714B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 7,920 (3.80%) 645
5.367M
41.949B
نفت پاسارگاد (شپاس) 23,450 (2.18%) 284
555,419
13.075B
نفت ايرانول (شرانل) 81,000 (0.68%) 259
284,965
22.909B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 92,150 (1.21%) 188
117,572
10.863B
اختيارخ شپنا-5859-1402/02/24 (ضشنا2025) 3,350 (6.79%) 134
1,961
7.849B
اختيارخ شپنا-6277-1402/02/24 (ضشنا2026) 2,856 (6.53%) 38
408
1.453B
اختيارخ شتران-4000-1402/03/28 (ضترا3024) 1,410 (1.81%) 29
628
904.862M
اختيارخ شپنا-8370-1402/02/24 (ضشنا2029) 1,300 (6.73%) 13
232
360.532M
اختيارخ شپنا-6696-1402/02/24 (ضشنا2027) 2,600 (7.22%) 12
128
395.789M
اختيارف شتران-6000-1402/03/28 (طترا3028) 800 (79,900.00%) 8
14
12.997M
اختيارخ شپنا-10044-1402/02/24 (ضشنا2031) 600 (15.37%) 5
50
31.560M
اختيارف شتران-4000-1402/03/28 (طترا3024) 310 (22.05%) 4
9
2.790M
گواهي سپرده نفت خام سنگين (نفتگ0412پ1د) 68 (2.33%) 1
1,000
68,000
اختيارخ شتران-3750-1402/03/28 (ضترا3023) 1,690 (3.05%) 1
1
1.690M
اختيارخ شتران-5500-1402/03/28 (ضترا3027) 750 (25.00%) 1
1
750,000
اختيارخ شتران-6000-1402/03/28 (ضترا3028) 700 (69,900.00%) 1
2
1.400M
اختيارخ شبندر-6500-1402/02/10 (ضبدر2034) 6,800 (679,900.00%) 1
1
6.800M
اختيارخ شپنا-9207-1402/02/24 (ضشنا2030) 681 (4.77%) 1
5
4.069M
آتي نفتاي سبك-1402/03/17 (نسب0203) 1,995,000 (0.02%) 1
100
199.500M
آتي نفتاي سبك-1402/06/17 (نسب0206) 2,786,400 (0.01%) 1
100
278.640M
اختيارف شپاس-18500-14011011 (طشپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5500-1402/02/10 (ضبدر2032) 5,490 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5859-1402/02/24 (طشنا2025) 50 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,663,635 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1402/02/10 (طبدر2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3750-1402/03/28 (طترا3023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1402/02/10 (ضبدر2040) 2,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي متانول بوشهر 025 (سمتا025) 1,192,247 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,448,769 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,672,393 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3500-1402/03/28 (ضترا3022) 1,450 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 2,008,004 (0%) 0
0
0
سلف موازي پنتان پتروكنگان033 (سپنتا033) 1,926,755 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10044-1402/02/24 (طشنا2031) 2,509 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5022-1402/02/24 (ضشنا2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1402/02/10 (طبدر2041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-15500-14011011 (ضشپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ شبريز13600-02/09/11 (هبريز209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3250-1402/03/28 (ضترا3021) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1402/03/28 (طترا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-2800-1402/03/28 (طترا3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-12500-14011011 (طشپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1402/02/10 (ضبدر2042) 645 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-10563-02/03/06 (ظبندر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1402/02/10 (طبدر2040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1402/02/10 (ضبدر2041) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-17500-14011011 (طشپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,942,441 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6277-1402/02/24 (طشنا2026) 80 (0%) 0
0
0
سلف موازي متانول مرجان 031 (سمتا031) 974,284 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1402/02/10 (ضبدر2037) 3,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7500-1402/02/10 (طبدر2036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-13500-14011011 (طشپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي پنتان پتروكنگان032 (سپنتا032) 2,003,669 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-10335-02/02/06 (هبندر202) 1,272 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3500-1402/03/28 (طترا3022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6500-1402/02/10 (طبدر2034) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي نفت.س صادر اروند 021 (سنفت021) 2,437,095 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ شتران-2801-02/09/05 (هتران209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ شبندر-7550-02/08/30 (هبندر028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-14500-14011011 (ضشپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-9098-02/08/03 (هبندر208) 156 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3000-1402/03/28 (طترا3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1402/02/10 (ضبدر2039) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ شپنا-4947-02/08/28 (هشپنا028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-9174-02/08/20 (ظبندر208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1402/02/10 (طبدر2037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شپنا-6187-02/08/14 (ظشپنا208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5022-1402/02/24 (طشنا2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-18500-14011011 (ضشپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-16500-14011011 (ضشپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4603-1402/02/24 (طشنا2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5500-1402/02/10 (طبدر2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-13500-14011011 (ضشپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شتران-3532-02/07/30 (هتران207) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4500-1402/03/28 (طترا3025) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا022 (سمتا022) 1,070,742 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3000-1402/03/28 (ضترا3020) 2,300 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 2,031,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-15500-14011011 (طشپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 2,035,422 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-6000-1402/02/10 (ضبدر2033) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1402/02/10 (ضبدر2038) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6696-1402/02/24 (طشنا2027) 96 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9207-1402/02/24 (طشنا2030) 2,000 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5000-1402/03/28 (ضترا3026) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-17500-14011011 (ضشپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3250-1402/03/28 (طترا3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1402/03/28 (ضترا3029) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-16500-14011011 (طشپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سپرده ميعانات گازي (ميعا0412پ1د) 65 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا023 (سمتا023) 1,074,833 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5440-1402/02/24 (طشنا2024) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي پنتان پتروكنگان031 (سپنتا031) 2,043,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5440-1402/02/24 (ضشنا2024) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4500-1402/03/28 (ضترا3025) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7500-1402/02/10 (ضبدر2036) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4603-1402/02/24 (ضشنا2022) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1402/02/10 (طبدر2038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1402/02/10 (طبدر2042) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4185-1402/02/24 (ضشنا2021) 4,100 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,942,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شپنا-6142-02/07/29 (هشپنا207) 38 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4185-1402/02/24 (طشنا2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1402/03/28 (طترا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7533-1402/02/24 (طشنا2028) 700 (0%) 0
0
0
سلف موازي متانول بوشهر 024 (سمتا024) 1,048,458 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,670,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7533-1402/02/24 (ضشنا2028) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1402/03/28 (طترا3029) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپاس-12500-14011011 (ضشپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6000-1402/02/10 (طبدر2033) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا021 (سمتا021) 1,068,302 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-2800-1402/03/28 (ضترا3019) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارف شپاس-14500-14011011 (طشپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شتران-3558-02/08/15 (ظتران208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7000-1402/02/10 (ضبدر2035) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8370-1402/02/24 (طشنا2029) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1402/02/10 (طبدر2039) 1 (0%) 0
0
0


چکیده