PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت تهران
پالايش نفت تهران ( شتران ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:46:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,505 قیمت دیروز 7,175 تعداد معاملات 17033 EPS 1196
330     (%4.60) بیشترین قیمت 0 ارزش 1,835,482,823,092 P/E 6.3
قیمت آخرین معامله 7,533 کمترین قیمت 0 حجم 244,558,466 حداکثر قیمت مجاز 7,533
358     (%4.99) اولین قیمت 7,286 حجم مبنا 17,474,880 حداقل قیمت مجاز 6,817
تاریخ آخرین معامله 1399/1/20 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 330,220,000 تعداد سهام 44,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
129 4,057,874 7,533 7,533 7,739 5
7 22,238 7,532 7,546 2,184 2
3 6,021 7,531 7,550 800 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/20 7,505 7,280 7,533 17,033
244.558M
1,835.483B
1399/1/19 7,175 7,084 7,380 16,150
112.491M
807.074B
1399/1/18 7,089 6,980 7,290 10,238
45.526M
322.746B
1399/1/17 7,303 7,195 7,459 15,304
77.387M
565.133B
1399/1/16 7,210 7,210 7,210 10,616
169.721M
1,223.687B
1399/1/11 6,867 6,799 6,999 10,949
52.248M
358.762B
1399/1/10 7,121 6,958 7,430 17,597
96.904M
690.032B
1399/1/9 7,224 7,000 7,355 13,946
78.100M
564.196B
1399/1/6 7,133 6,820 7,332 13,359
62.185M
443.577B
1399/1/5 6,984 6,923 7,399 11,478
45.857M
320.264B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/28 12 1394 188 795
1395/2/28 12 1395 219 288 215 215 795
1395/2/27 9 1394 188 209 795 140
1394/5/25 3 1394 280 119 795 0
1394/3/21 12 1393 527 149726

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 5,700 (3.81%) 23448
206.028M
1,167.706B
پالايش نفت تهران (شتران) 7,533 (4.99%) 17033
244.558M
1,835.483B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 9,740 (2.29%) 13176
67.418M
659.664B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 14,899 (1.26%) 3314
8.642M
129.124B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 52,800 (4.05%) 2724
4.926M
256.304B
نفت سپاهان (شسپا) 14,957 (5.00%) 2414
7.821M
116.621B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 11,135 (5.00%) 2029
57.882M
644.520B
نفت پاسارگاد (شپاس) 16,409 (5.00%) 1612
6.055M
98.204B
پالايش نفت شيراز (شراز) 52,804 (5.00%) 1184
1.404M
73.122B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 24,146 (5.00%) 646
3.851M
92.967B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 37,006 (5.00%) 514
3.882M
143.650B
نفت ايرانول (شرانل) 17,075 (5.00%) 360
1.162M
19.784B
اختيارخ شتران-8500-1399/02/10 (ضترا2010) 410 (16.48%) 41
2,218
667.955M
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10 (ضترا2007) 1,050 (20.69%) 19
426
440.603M
اختيارخ شتران-7500-1399/02/10 (ضترا2008) 660 (29.16%) 8
402
249.459M
اختيارخ شتران-6500-1399/02/10 (ضترا2006) 1,200 (24.95%) 2
110
135.000M
اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25 (ضشنا3033) 400 (2.83%) 2
50
20.000M
اختيارخ شتران-8000-1399/02/10 (ضترا2009) 1,295 (581.58%) 1
5
6.475M
اختيارخ شبندر-14000-1399/02/14 (ضبدر2029) 50 (54.55%) 1
23
1.150M
اختيارخ شبندر-10000-1399/02/14 (ضبدر2025) 1,966 (3.80%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/02/14 (ضبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-15538-1399/03/27 (طريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4400-1399/02/10 (ضترا2000) 3,766 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/02/10 (طترا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/07/28 (ضشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-17090-1399/03/27 (طريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/02/14 (ضبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/03/25 (طشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 708,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/03/25 (ضشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-14761-1399/03/27 (طريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4800-1399/02/10 (طترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 983 (سنفت983) 977,100 (1.05%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/02/14 (ضبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-10875-1399/03/27 (ضريز3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 986 (سنفت986) 862,456 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/03/25 (ضشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/02/10 (طترا2011) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 981 (سنفت981) 1,014,000 (1.34%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 985 (سنفت985) 1,003,539 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/03/25 (ضشنا3032) 1,239 (15.14%) 0
0
0
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 52,050 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/02/10 (ضترا2011) 260 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-17090-1399/03/27 (ضريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-20199-1399/03/27 (طريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/02/14 (طبدر2029) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره981 (سمانك981) 5,044,572 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9500-1399/02/10 (ضترا2012) 66 (6.45%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/02/14 (ضبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره991 (سمانك991) 6,478,943 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 830,125 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-13206-1399/03/27 (ضريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-13206-1399/03/27 (طريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/03/25 (ضشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-13984-1399/03/27 (طريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-12429-1399/03/27 (طريز3003) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-12429-1399/03/27 (ضريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/03/25 (ضشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/03/25 (طشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/02/14 (طبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/02/10 (طترا2009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 801,843 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4600-1399/02/10 (طترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-11652-1399/03/27 (طريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/02/14 (طبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/02/10 (طترا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/03/25 (طشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/03/03 (جنفت903) 1,930,701 (21.44%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-10875-1399/03/27 (طريز3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/02/14 (طبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/02/14 (ضبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1399/02/14 (ضبدر2030) 98 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/02/10 (ضترا2005) 1,500 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/02/14 (طبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/03/25 (ضشنا3034) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5000-1399/02/10 (ضترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/02/14 (طبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 700,672 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/02/14 (طبدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4800-1399/02/10 (ضترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/03/25 (طشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/02/10 (طترا2013) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/03/25 (طشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/02/14 (طبدر2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/02/10 (طترا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/03/25 (ضشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/03/25 (ضشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/02/10 (طترا2005) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-15538-1399/03/27 (ضريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/03/25 (طشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/03/25 (طشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 984 (سنفت984) 967,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-14761-1399/03/27 (ضريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/03/25 (طشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/03/25 (طشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 700,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/03/25 (طشنا3032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/03/25 (ضشنا3031) 500 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/02/14 (ضبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1399/02/10 (ضترا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9500-1399/02/10 (طترا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1399/02/10 (طترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-13984-1399/03/27 (ضريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-18645-1399/03/27 (ضريز3009) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/02/14 (ضبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 982 (سنفت982) 720,753 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-11652-1399/03/27 (ضريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-11000-1399/02/10 (ضترا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-20199-1399/03/27 (ضريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/02/14 (طبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/02/14 (طبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-18645-1399/03/27 (طريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4400-1399/02/10 (طترا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-10100-1399/03/27 (ضريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/02/10 (ضترا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 685,000 (2.95%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/02/14 (ضبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/02/14 (طبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/02/10 (طترا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11000-1399/02/10 (طترا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-10100-1399/03/27 (طريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4600-1399/02/10 (ضترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/03/25 (ضشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8500-1399/02/10 (طترا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره982 (سمانك982) 5,671,131 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/03/25 (طشنا3025) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ابخش1-م ام 8,608,684,224 19.560
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 3,113,929,747 7.070
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 2,473,274,914 5.620
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 2,101,477,417 4.770
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 1,872,943,227 4.250
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 1,847,178,719 4.190
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 1,609,434,378 3.650
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 1,527,102,543 3.470
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 1,436,109,586 3.260
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 1,353,688,933 3.070
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 1,221,421,930 2.770
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 1,161,082,983 2.630
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 1,001,977,034 2.270
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 974,391,322 2.210
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 880,245,553 2.000
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 839,312,507 1.900
شركت س اهرمزگان س.خ-م ك م ف ع- 762,929,655 1.730
شركت س اكردستان س.خ-م ك م ف ع- 698,686,085 1.580
شركت س امركزي س.خ-م ك م ف ع- 596,854,588 1.350
شركت س ااردبيل س.خ-م ك م ف ع- 595,378,287 1.350
شركت س اقزوين س.خ-م ك م ف ع- 503,347,235 1.140
شركت س اچهارمحال وبختياري س.خ-م ك م ف ع- 488,334,594 1.100
شركت س ابوشهرس.خ-م ك م ف ع- 484,623,425 1.100
شركت س ازنجان س.خ-م ك م ف ع- 455,548,468 1.030
شركت س ايزدس.ع-م ك م ف ع- 446,850,370 1.010

چکیده