PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:26:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,169 قیمت دیروز 5,162 تعداد معاملات 35 EPS 1310
7     (%0.14) بیشترین قیمت 5,210 ارزش 461,200,750 P/E 3.9
قیمت آخرین معامله 5,210 کمترین قیمت 5,108 حجم 89,011 حداکثر قیمت مجاز 5,368
48     (%0.93) اولین قیمت 5,108 حجم مبنا 240,000 حداقل قیمت مجاز 4,956
تاریخ آخرین معامله 1393/7/1 - 12:25:58   ارزش بازار (م ر) 1,550,700 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 5,194 5,227 8,000 1
1 1,000 5,193 5,233 594 1
1 1,890 5,172 5,240 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/1 5,169 5,108 5,210 35
89,011
461.201M
1393/6/31 5,162 5,100 5,130 35
82,636
422.557M
1393/6/30 5,188 5,120 5,200 13
12,810
65.805M
1393/6/29 5,191 5,012 5,210 36
153,861
797.624M
1393/6/26 5,203 5,199 5,260 69
176,415
919.993M
1393/6/25 5,168 5,110 5,249 25
56,170
288.001M
1393/6/24 5,180 5,050 5,229 54
191,118
992.615M
1393/6/23 5,124 5,071 5,120 29
81,660
414.698M
1393/6/22 5,148 5,108 5,230 35
56,532
290.188M
1393/6/19 5,153 5,116 5,200 32
124,283
637.190M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/2 12 1393 1310 529 1469 497
1392/12/19 12 1393 1378 1435
1392/12/19 12 1392 1435
1392/11/2 12 1392 1435 1199 1009 825
1392/8/20 12 1392 1421 897 1009 506

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,003 (0.25%) 412
1.901M
3.780B
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,520 (1.99%) 98
389,124
2.557B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,452 (0.08%) 96
300,419
741.020M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,846 (4.00%) 91
210,177
2.910B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,665 (1.09%) 90
534,701
889.039M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 3,800 (0.66%) 67
491,911
1.866B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,280 (1.97%) 57
209,416
475.950M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,210 (0.93%) 35
89,011
461.201M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 8,599 (1.97%) 30
24,387
209.210M
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,758 (0%) 25
357,520
1.701B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 5,050 (3.00%) 18
19,262
97.079M
سيمان فارس نو (سفانو) 5,449 (2.62%) 11
36,761
199.921M
سيمان مجد خواف (سخواف) 823 (0%) 8
59,640
50.879M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,000 (2.99%) 7
1,932
9.650M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 2,752 (2.58%) 5
5,639
15.650M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 34,001 (1.72%) 5
2,000
68.934M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 913 (0.11%) 3
11,341
10.381M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 26,150 (3.94%) 3
2,000
52.300M
سيمان كردستان (سكرد) 4,449 (3.99%) 2
10,307
45.856M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 6,770 (3.02%) 2
981
6.751M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,147 (3.98%) 1
100
414,700
سيمان‌فارس‌ (سفار) 7,603 (3.99%) 1
340
2.585M
ايران ‌گچ (كايگچ) 20,000 (1,900.00%) 1
780
15.600M
سيمان باقران (سباقر) 850 (0.35%) 1
7,816
6.644M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3,034 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 15,114 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,325 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,906 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 19,266 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,683 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,166 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 5,801 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,187 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی