PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:41:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,880 قیمت دیروز 5,788 تعداد معاملات 231 EPS 1375
92     (%1.59) بیشترین قیمت 5,990 ارزش 4,961,037,023 P/E 4.3
قیمت آخرین معامله 5,790 کمترین قیمت 5,762 حجم 843,704 حداکثر قیمت مجاز 6,019
2     (%0.03) اولین قیمت 5,900 حجم مبنا 240,000 حداقل قیمت مجاز 5,557
تاریخ آخرین معامله 1393/5/1 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 1,764,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 5,650 5,849 350 1
1 5,000 5,600 5,879 2,000 1
1 10,000 5,567 5,880 2,587 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/5/1 5,880 5,762 5,990 231
843,704
4.961B
1393/4/31 5,788 5,671 5,799 165
780,735
4.519B
1393/4/30 5,576 5,364 5,695 165
335,894
1.873B
1393/4/29 5,540 5,528 5,750 143
340,413
1.886B
1393/4/25 5,758 5,501 5,890 221
605,840
3.489B
1393/4/24 5,678 5,350 5,751 183
625,836
3.554B
1393/4/23 5,530 5,507 5,719 312
1.427M
7.894B
1393/4/22 5,736 5,729 5,900 160
618,960
3.551B
1393/4/21 5,967 5,915 6,161 219
746,381
4.454B
1393/4/18 6,161 6,161 6,162 131
617,743
3.806B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/12/19 12 1393 1375 0 0 1463 0
1392/11/2 12 1392 1435 0 1199 1009 825
1392/8/20 12 1392 1421 0 897 1009 506
1392/6/24 12 1392 1291 0 497 1009 327
1392/4/13 12 1392 1286 0 0 0 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,422 (3.97%) 422
2.361M
5.801B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 3,087 (2.68%) 299
2.295M
7.228B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,790 (0.03%) 231
843,704
4.961B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,095 (2.69%) 186
1.222M
2.599B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 4,190 (2.58%) 151
531,605
2.287B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,255 (2.86%) 150
910,318
1.152B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,721 (3.82%) 79
61,252
615.170M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,040 (0.10%) 44
94,232
290.215M
سيمان‌شاهرود (سرود) 5,145 (2.32%) 38
90,302
468.128M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 6,202 (0.49%) 35
114,502
712.046M
سيمان فارس نو (سفانو) 6,000 (0.49%) 34
481,616
2.889B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,665 (3.99%) 29
270,400
1.799B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,287 (3.98%) 28
441,155
1.891B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,779 (4.00%) 24
41,323
321.767M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 29,785 (4.00%) 23
15,845
471.943M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 34,840 (0.58%) 14
9,382
334.661M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 984 (0.41%) 8
304,865
299.206M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,700 (3.17%) 6
10,694
81.982M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,307 (3.54%) 5
1,726
9.152M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,176 (4.00%) 4
1,860
24.507M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,793 (4.00%) 2
461
7.281M
سيمان‌ دورود (سدور) 15,816 (3.99%) 2
730
11.546M
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (2.38%) 1
1
698
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,484 (4.00%) 1
200
3.897M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,757 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3,924 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ايران‌ گچ‌ (كايگچ) 13,988 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,576 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,090 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,721 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 20,567 (0%) 0
0
0
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,997 (0%) 0
0
0
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,500 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 881 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 6,211 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,192 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی