PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:04:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,444 قیمت دیروز 3,592 تعداد معاملات 8 EPS 589
148     (%4.12) بیشترین قیمت 3,455 ارزش 140,371,100 P/E 6.0
قیمت پایانی 3,551 کمترین قیمت 3,444 حجم 40,718 حداکثر قیمت مجاز 3,771
41     (%1.14) اولین قیمت 3,450 حجم مبنا 144,259 حداقل قیمت مجاز 3,413
تاریخ آخرین معامله 1394/11/21 - 12:11:22   ارزش بازار (م ر) 1,065,300 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 3,440 3,540 13,782 1
1 10,000 3,435 3,550 2,000 1
2 11,749 3,413 3,580 860 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/11/20 3,592 3,430 3,640 45
298,291
1.071B
1394/11/19 3,534 3,500 3,589 15
74,390
263.089M
1394/11/18 3,531 3,473 3,674 39
178,051
628.659M
1394/11/17 3,584 3,500 3,620 44
297,495
1.066B
1394/11/14 3,466 3,400 3,541 13
43,448
150.384M
1394/11/13 3,468 3,405 3,570 25
117,818
410.468M
1394/11/12 3,414 3,245 3,423 51
243,961
832.776M
1394/11/11 3,260 3,140 3,200 17
43,507
137.867M
1394/11/10 3,297 3,200 3,306 8
11,625
37.781M
1394/11/7 3,301 3,209 3,301 32
80,662
259.993M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/11/5 9 1394 589 1205 428 1060 902
1394/8/30 6 1394 589 1310 378 1060 732
1394/4/30 3 1394 819 1310 312 1060 368
1393/12/20 12 1393 1202 1463
1393/12/20 12 1394 964 1378 1060 1060 1463

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 738 (4.28%) 313
3.287M
2.450B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,204 (4.97%) 306
3.159M
3.844B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,113 (0.18%) 274
3.899M
4.331B
سيمان‌ دورود (سدور) 1,670 (4.57%) 216
1.080M
1.762B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,765 (4.91%) 139
930,987
1.668B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,140 (3.30%) 138
1.155M
2.479B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,800 (3.90%) 94
1.716M
3.088B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,265 (1.48%) 85
1.241M
1.556B
سيمان خوزستان (سخوز) 3,180 (3.87%) 77
192,694
609.636M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 3,256 (4.66%) 60
345,993
1.146B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 14,983 (5.00%) 45
31,504
471.387M
سيمان كردستان (سكرد) 1,420 (0.55%) 30
92,795
129.026M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,641 (3.06%) 26
135,736
492.890M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,371 (1.08%) 18
47,126
62.759M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 5,756 (0%) 17
55,028
310.588M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,651 (4.49%) 17
94,189
248.743M
سيمان فارس نو (سفانو) 5,434 (3.43%) 13
6,363
33.778M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,948 (4.98%) 11
16,850
66.524M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 770 (3.27%) 10
252,672
198.605M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 17,760 (5.00%) 9
1,674
28.860M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,550 (0.62%) 8
34,108
87.150M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 3,444 (4.12%) 8
40,718
140.371M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 9,910 (0.67%) 5
6,232
61.697M
سيمان‌شاهرود (سرود) 2,357 (0.97%) 4
17,071
40.222M
سيمان مجد خواف (سخواف) 610 (1.45%) 4
51,516
31.808M
سيمان‌ خزر (سخزر) 2,204 (4.71%) 3
5,492
12.103M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 17,032 (4.88%) 3
311
5.297M
سيمان باقران (سباقر) 671 (8.21%) 3
6,175
4.187M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 5,337 (4.98%) 1
5,000
26.685M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,249 (5.00%) 1
80
1.060M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 3,250 (1.69%) 1
3,060
9.945M
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,500 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,100 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف استاندارد سيمان سپاهان (عسپاها) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 16,501 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,977 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,750 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 8,349 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 13,763 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی