PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:17:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,447 قیمت دیروز 5,240 تعداد معاملات 40 EPS 1310
207     (%3.95) بیشترین قیمت 5,449 ارزش 376,846,965 P/E 4.0
قیمت پایانی 5,298 کمترین قیمت 5,340 حجم 69,276 حداکثر قیمت مجاز 5,449
58     (%1.11) اولین قیمت 5,340 حجم مبنا 240,000 حداقل قیمت مجاز 5,031
تاریخ آخرین معامله 1393/10/1 - 12:28:56   ارزش بازار (م ر) 1,589,400 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 5,402 5,447 1,148 1
1 10,000 5,366 5,510 495 1
1 1,000 5,160 5,598 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/29 5,240 5,026 5,351 22
32,285
171.411M
1393/9/26 5,229 5,179 5,300 54
189,784
984.044M
1393/9/25 5,394 5,224 5,400 20
58,265
306.007M
1393/9/24 5,440 5,345 5,350 40
137,545
735.220M
1393/9/23 5,567 5,381 5,423 20
41,295
222.640M
1393/9/19 5,603 5,405 5,550 19
37,645
205.453M
1393/9/18 5,630 5,433 5,550 19
25,021
136.765M
1393/9/17 5,649 5,380 5,750 37
137,360
781.170M
1393/9/16 5,598 5,484 5,640 38
133,584
735.748M
1393/9/15 5,712 5,537 5,666 33
62,850
349.285M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/9/1 12 1393 1310 732 1469 897
1393/5/2 12 1393 1310 529 1469 497
1392/12/19 12 1392 1435
1392/12/19 12 1393 1378 1435
1392/11/2 12 1392 1435 1199 1009 825

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,690 (3.94%) 2070
15.974M
26.927B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,477 (3.99%) 266
1.921M
4.743B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 3,806 (2.92%) 115
527,025
1.998B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,666 (4.00%) 103
803,473
1.332B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,186 (1.34%) 68
176,230
389.797M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,394 (3.98%) 61
140,303
896.065M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,806 (4.00%) 57
194,552
1.906B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,528 (3.95%) 57
485,384
741.489M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,988 (0.60%) 57
152,176
877.534M
سيمان‌ دورود (سدور) 15,325 (3.83%) 44
147,020
2.228B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,700 (0.71%) 42
131,666
982.392M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,447 (3.95%) 40
69,276
376.847M
سيمان فارس نو (سفانو) 6,345 (3.99%) 30
121,202
769.086M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 7,450 (1.27%) 28
108,468
807.198M
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,420 (2.69%) 17
41,945
187.669M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,949 (4.00%) 17
23,992
119.320M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,030 (3.45%) 12
90,000
270.190M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,820 (3.39%) 11
5,975
47.119M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,993 (1.46%) 6
3,152
43.989M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 17,486 (3.00%) 5
187
3.264M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 907 (0.22%) 5
223,265
202.104M
سيمان مجد خواف (سخواف) 810 (7.14%) 5
46,600
36.751M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,250 (1.51%) 2
1,606
6.824M
سيمان باقران (سباقر) 720 (0%) 2
25,000
18.050M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,824 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 21,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 38,993 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 19,502 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 10,670 (0%) 0
0
0
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 4,941 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 18,967 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,651 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,300 (0%) 0
0
0
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 37,150 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,121 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 3,550 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی