PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.بانك قوامين
ح.بانك قوامين ( وقوامح ) -  وضعیت : ممنوع -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:52:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1394/11/13 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/11/13 1 1 1 26
1.070B
1.070B
1394/11/4 1 1 1 1
50,000
50,000
1394/11/3 1 1 1 1
10,000
10,000
1394/10/28 1 1 1 5
80,000
80,000
1394/10/27 1 1 1 1
200,000
200,000
1394/3/6 254 230 300 517
9.629M
2.444B
1394/3/5 242 220 260 351
4.990M
1.210B
1394/3/4 240 223 250 314
5.968M
1.430B
1394/3/3 236 220 250 344
6.285M
1.485B
1394/3/2 239 230 260 292
3.721M
888.743M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,700 (2.37%) 43563
1.429B
5,430.363B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,580 (4.79%) 35670
742.377M
2,749.359B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,020 (0.99%) 23162
877.298M
3,676.707B
بانك دي (دي) 45,054 (5.00%) 19489
59.110M
2,627.474B
بانك ملت (وبملت) 5,430 (2.69%) 18663
296.264M
1,631.912B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,930 (4.27%) 6215
109.651M
549.979B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,310 (0.35%) 4107
57.045M
643.430B
پست بانك ايران (وپست) 16,220 (4.98%) 2732
26.860M
434.172B
بانك سينا (وسينا) 11,730 (3.35%) 1649
13.238M
156.867B
اعتباري ملل (وملل) 13,790 (1.15%) 1571
8.168M
113.118B
بانك آينده (وآيند) 24,193 (2.00%) 1276
10.994M
265.968B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,710 (3.98%) 1069
7.385M
79.200B
بانك گردشگري (وگردش) 19,220 (1.17%) 957
4.779M
92.858B
بانك شهر (وشهر) 7,242 (3.99%) 472
8.108M
58.715B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,690 (1.60%) 390
2.894M
10.622B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 512 (7.75%) 230
6,969
3.936B
بانك سامان (سامان) 10,751 (3.00%) 177
3.302M
35.503B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 200 (5.21%) 150
7,398
1.557B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,070 (12.58%) 148
5,522
6.570B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,401 (2.00%) 124
1.589M
19.708B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 351 (6.15%) 114
4,751
1.763B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 350 (6.42%) 94
3,911
1.485B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 970 (0.51%) 88
2,207
2.141B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 795 (10.07%) 72
1,983
1.701B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,500 (8.20%) 55
955
1.513B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 200 (10.71%) 45
2,539
525.000M
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 670 (0.74%) 38
1,582
1.101B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 343 (8.53%) 29
1,357
474.050M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 693 (24.84%) 15
256
200.059M
بانك سرمايه (سمايه) 9,114 (2.99%) 14
61,016
556.100M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,000 (5.88%) 13
57
116.326M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,182 (7.15%) 7
70
90.835M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 3
7,600
33.645M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (6.98%) 3
300
26.000M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 750 (3.45%) 1
1
750,000
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (16.67%) 1
1
100,000
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (2.86%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (5.00%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (1.09%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (2.36%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,269 (0.80%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (1.69%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0.07%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (8.91%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 149 (9.56%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده