PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع معادن مس تكنار
مجتمع معادن مس تكنار ( تكنار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:56:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 75,845 قیمت دیروز 75,325 تعداد معاملات 37 EPS -5
520     (%0.69) بیشترین قیمت 77,584 ارزش 4,742,089,248 P/E -15169.0
قیمت آخرین معامله 77,584 کمترین قیمت 77,584 حجم 61,122 حداکثر قیمت مجاز 77,584
2,259     (%3.00) اولین قیمت 77,584 حجم مبنا 265,517 حداقل قیمت مجاز 73,066
تاریخ آخرین معامله 1399/7/5 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 4,550,700 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
79 163,308 77,584 0 0 0
1 500 77,580 0 0 0
1 6,454 77,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/5 75,845 77,584 77,584 37
61,122
4.742B
1399/7/2 75,325 76,589 76,589 32
120,904
9.260B
1399/7/1 74,359 76,277 76,277 28
38,125
2.908B
1399/6/31 74,056 76,433 76,433 51
96,804
7.399B
1399/6/30 72,794 74,348 74,348 40
78,763
5.856B
1399/6/29 72,183 73,771 73,771 36
72,781
5.369B
1399/6/26 71,623 72,914 72,914 45
115,589
8.428B
1399/6/25 70,791 72,735 72,735 37
129,376
9.410B
1399/6/24 69,272 70,765 70,765 33
81,261
5.750B
1399/6/23 68,704 70,345 70,345 36
58,630
4.124B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/1/19 12 1390 -38
1391/1/17 12 1391 -32 -120 -120 -133

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 18,630 (4.96%) 9447
64.099M
1,187.220B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 23,800 (1.98%) 7827
31.615M
760.049B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 22,540 (4.98%) 4876
29.730M
669.645B
باما (كاما) 146,960 (5.00%) 4364
2.401M
357.793B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 13,050 (4.99%) 3252
32.622M
425.505B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 32,330 (5.00%) 1316
2.645M
86.029B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 29,260 (5.00%) 1283
1.722M
51.340B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 48,700 (2.83%) 1155
1.294M
64.711B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 47,460 (3.03%) 811
1.074M
51.587B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 94,620 (4.99%) 441
601,751
56.936B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 200 (0%) 218
2.340M
467.916M
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 299 (14.57%) 211
3,324
873.388M
معدني‌ دماوند (كدما) 154,910 (5.00%) 70
269,543
41.755B
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 4,600 (9.00%) 51
304
1.156B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 77,584 (3.00%) 37
61,122
4.742B
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 11,900 (12.08%) 20
75
807.175M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 984,320 (1.96%) 17
1,251
1.272B
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 5 (91.07%) 12
270
1.263M
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 12,500 (22.56%) 12
27
306.915M
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 6,400 (6.67%) 10
21
130.200M
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 25 (95.17%) 8
100,000
2.500M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,703,512 (0.13%) 6
16
107.382M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,030,000 (0.88%) 5
50
51.500M
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 7,660 (4.25%) 3
7
50.309M
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 8,000 (4.76%) 3
3
26.200M
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 9,000 (0%) 1
1
9.000M
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1,500 (0%) 1
1
1.500M
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 9,000 (16.53%) 1
1
9.000M
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 7,400 (4.45%) 1
4
29.600M
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 4,900 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 9,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 5,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 2,890 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 4,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 9,100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 448,865 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 8,500 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-بلوار میراماد- خیابان شاه نظری - شماره 41 - طبقه دوم - واحد 3
تلفن شرکت: 22258460
نمابر شرکت: 22920676
وب سایت شرکت: http://www.taknarco.ir و http://www.taknar.com
پست الکترونیک شرکت: info@taknar.ir
مدیر عامل: آقای سید حجت زینلی
مدیر مالی: آقای ماشالله خوش لهجه