PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع معادن مس تكنار
مجتمع معادن مس تكنار ( تكنار ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 16:14:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 38,800 قیمت دیروز 39,999 تعداد معاملات 186 EPS -376
1,199     (%3.00) بیشترین قیمت 38,800 ارزش 5,257,322,400 P/E -105.5
قیمت پایانی 39,674 کمترین قیمت 38,800 حجم 135,498 حداکثر قیمت مجاز 41,198
325     (%0.81) اولین قیمت 38,800 حجم مبنا 500,013 حداقل قیمت مجاز 38,800
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 2,380,440 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 38,800 197,259 56
0 0 0 38,801 3,600 1
0 0 0 39,000 135 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 39,999 38,298 38,298 66
77,262
2.959B
1399/1/5 40,313 39,112 39,112 16
3,081
120.504M
1398/12/28 40,321 39,258 39,258 39
61,135
2.400B
1398/12/27 40,472 39,324 39,324 16
27,424
1.078B
1398/12/26 40,540 38,667 38,667 66
39,153
1.514B
1398/12/25 40,702 39,525 39,525 23
18,186
718.802M
1398/12/24 40,747 39,543 39,543 26
7,179
283.879M
1398/12/21 40,765 39,857 39,857 39
127,382
5.077B
1398/12/20 41,089 39,114 39,114 29
19,514
763.271M
1398/12/19 41,172 39,964 39,964 24
10,596
423.459M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/1/19 12 1390 -38
1391/1/17 12 1391 -32 -120 -120 -133

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 6,042 (4.99%) 11605
211.944M
1,264.333B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 10,054 (0.01%) 7115
22.696M
226.648B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 5,541 (3.55%) 5792
34.753M
187.701B
باما (كاما) 27,898 (2.98%) 4545
6.383M
176.430B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 7,320 (2.05%) 4289
19.068M
136.837B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 15,770 (4.94%) 2589
4.597M
70.377B
معدني‌ دماوند (كدما) 95,508 (5.00%) 1165
336,254
31.941B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 34,279 (5.00%) 1112
1.590M
54.493B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 16,359 (5.00%) 1066
7.357M
120.346B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 31,243 (5.00%) 988
1.853M
56.861B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 52,165 (3.27%) 969
884,574
45.834B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 38,800 (3.00%) 186
135,498
5.257B
اختيارخ كچاد-7375-1399/03/07 (ضچاد3013) 800 (11.11%) 3
100
97.600M
اختيارخ كگل-9000-1399/02/24 (ضگل2033) 1,500 (11.76%) 2
40
60.000M
اختيارخ كچاد-6965-1399/03/07 (ضچاد3012) 1,050 (12.28%) 1
10
12.810M
اختيارف ومعادن-9500-1399/03/21 (طمعا3014) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-5736-1399/03/07 (ضچاد3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6479-1399/03/21 (طمعا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4917-1399/03/07 (ضچاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3278-1399/03/07 (طچاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3506-1399/03/21 (ضمعا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9500-1399/02/24 (ضگل2034) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3606-1399/03/07 (ضچاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-5335-1399/03/21 (طمعا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4573-1399/03/21 (ضمعا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-5335-1399/03/21 (ضمعا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6860-1399/03/21 (طمعا3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9500-1399/02/24 (طگل2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4954-1399/03/21 (ضمعا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/03/21 (طمعا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3606-1399/03/07 (طچاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3201-1399/03/21 (ضمعا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3811-1399/03/21 (طمعا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-8000-1399/03/07 (ضچاد3015) 600 (50.00%) 0
0
0
اختيارف كچاد-8500-1399/03/07 (طچاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3770-1399/03/07 (ضچاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7500-1399/02/24 (ضگل2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-7500-1399/03/07 (طچاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-5500-1399/02/24 (ضگل2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-6556-1399/03/07 (ضچاد3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-7500-1399/03/07 (ضچاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/03/21 (ضمعا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4192-1399/03/21 (طمعا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6146-1399/03/07 (طچاد3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3506-1399/03/21 (طمعا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/02/24 (ضگل2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6965-1399/03/07 (طچاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/02/24 (طگل2037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9000-1399/03/07 (طچاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3659-1399/03/21 (ضمعا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3354-1399/03/21 (ضمعا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8500-1399/02/24 (طگل2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-7375-1399/03/07 (طچاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9000-1399/02/24 (طگل2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4096-1399/03/07 (ضچاد3005) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7500-1399/02/24 (طگل2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3934-1399/03/07 (ضچاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8000-1399/02/24 (طگل2031) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/03/06 (جكانه903) 136,884 (6.61%) 0
0
0
اختيارخ كگل-6000-1399/02/24 (ضگل2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3354-1399/03/21 (طمعا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/02/24 (ضگل2037) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11 (هكاما812) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6479-1399/03/21 (ضمعا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9000-1399/03/07 (ضچاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6860-1399/03/21 (ضمعا3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-5736-1399/03/07 (طچاد3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7000-1399/02/24 (ضگل2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11000-1399/02/24 (طگل2036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4954-1399/03/21 (طمعا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-5000-1399/02/24 (ضگل2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3049-1399/03/21 (طمعا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-5000-1399/02/24 (طگل2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-6500-1399/02/24 (طگل2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4507-1399/03/07 (ضچاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-5716-1399/03/21 (ضمعا3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-8000-1399/03/07 (طچاد3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/03/21 (ضمعا3015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6098-1399/03/21 (طمعا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-5716-1399/03/21 (طمعا3010) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 960,213 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4507-1399/03/07 (طچاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3442-1399/03/07 (ضچاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3770-1399/03/07 (طچاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3049-1399/03/21 (ضمعا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3442-1399/03/07 (طچاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8500-1399/02/24 (ضگل2032) 2,499 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 6,622,655 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-1399/03/21 (ضمعا3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6098-1399/03/21 (ضمعا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/03/21 (طمعا3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-6000-1399/02/24 (طگل2027) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,183,485 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4573-1399/03/21 (طمعا3007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 881,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3811-1399/03/21 (ضمعا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-6146-1399/03/07 (ضچاد3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6556-1399/03/07 (طچاد3011) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4096-1399/03/07 (طچاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3201-1399/03/21 (طمعا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3934-1399/03/07 (طچاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/02/24 (طگل2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3278-1399/03/07 (ضچاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3659-1399/03/21 (طمعا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4192-1399/03/21 (ضمعا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-6500-1399/02/24 (ضگل2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-5327-1399/03/07 (ضچاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11000-1399/02/24 (ضگل2036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4917-1399/03/07 (طچاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-5327-1399/03/07 (طچاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7000-1399/02/24 (طگل2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25 (ظكاما812) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8000-1399/02/24 (ضگل2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-5500-1399/02/24 (طگل2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-8500-1399/03/07 (ضچاد3016) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
صندوق بازنشستگي كشوري 23,996,841 39.990
شركت صدرمعادن ايرانيان-سهامي خاص- 12,000,259 20.000
شخص حقیقی 1,065,735 1.770
شخص حقیقی 992,048 1.650
شخص حقیقی 868,669 1.440
شخص حقیقی 692,023 1.150
شخص حقیقی 614,638 1.020

چکیده

آدرس شرکت: تهران-بلوار میراماد- خیابان شاه نظری - شماره 41 - طبقه دوم - واحد 3
تلفن شرکت: 22258460
نمابر شرکت: 22920676
وب سایت شرکت: http://www.taknarco.ir و http://www.taknar.com
پست الکترونیک شرکت: info@taknar.ir
مدیر عامل: آقای سید حجت زینلی
مدیر مالی: آقای ماشالله خوش لهجه