PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي آوه سينا
داروسازي آوه سينا ( داوه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:43:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,420 قیمت دیروز 5,360 تعداد معاملات 277 EPS 263
60     (%1.12) بیشترین قیمت 5,550 ارزش 8,112,860,030 P/E 20.6
قیمت آخرین معامله 5,520 کمترین قیمت 5,400 حجم 1,484,291 حداکثر قیمت مجاز 5,680
160     (%2.99) اولین قیمت 5,400 حجم مبنا 2,798,508 حداقل قیمت مجاز 5,040
تاریخ آخرین معامله 1401/5/22 - 12:29:38   ارزش بازار (م ر) 3,772,320 تعداد سهام 696,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 950 5,430 5,520 15,343 1
3 6,700 5,420 5,530 36,141 2
4 36,300 5,410 5,540 63,937 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/22 5,420 5,400 5,550 277
1.484M
8.113B
1401/5/19 5,360 5,200 5,550 251
1.619M
8.598B
1401/5/18 5,420 5,280 5,600 287
1.753M
9.557B
1401/5/15 5,370 5,330 5,550 260
1.463M
7.929B
1401/5/12 5,320 5,080 5,400 310
1.935M
10.283B
1401/5/11 5,340 5,200 5,580 376
1.832M
9.704B
1401/5/10 5,500 5,320 5,620 329
1.354M
7.356B
1401/5/9 5,590 5,540 5,950 446
2.683M
15.009B
1401/5/8 5,890 5,840 6,110 1,337
14.173M
83.504B
1401/5/5 6,210 5,920 5,920 75
486,191
2.878B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,030 (0.50%) 2262
6.892M
97.398B
داروسازي دانا (ددانا) 27,600 (1.85%) 2029
1.052M
28.972B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,750 (4.12%) 754
2.845M
98.074B
ايران‌دارو (ديران) 12,300 (2.24%) 510
1.383M
17.092B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,240 (4.95%) 477
1.116M
20.009B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,580 (0.92%) 475
1.281M
23.472B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,735 (4.21%) 351
2.868M
10.658B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,440 (4.50%) 314
1.829M
18.812B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,590 (2.33%) 306
1.065M
7.079B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,510 (1.23%) 296
618,495
18.379B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,420 (0.62%) 278
658,552
12.776B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,520 (2.99%) 277
1.484M
8.113B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,540 (1.47%) 269
1.256M
6.938B
پخش هجرت (هجرت) 17,000 (0%) 263
1.258M
21.242B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,530 (1.35%) 250
665,430
20.807B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,505 (1.07%) 240
3.706M
5.578B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,350 (0.18%) 233
567,691
6.544B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,920 (1.84%) 227
670,616
14.756B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,750 (0.56%) 217
192,817
8.596B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,450 (2.60%) 215
4.276M
10.355B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,320 (2.86%) 197
586,296
11.014B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,543 (0.75%) 192
3.070M
7.886B
سبحان دارو (دسبحان) 6,680 (0.15%) 166
998,422
6.609B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,850 (1.02%) 160
318,403
9.473B
پخش البرز (پخش) 34,350 (0.88%) 148
222,298
7.567B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,400 (2.94%) 136
766,749
6.406B
شيرين دارو (دشيري) 75,000 (0.33%) 124
62,659
4.689B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,030 (2.40%) 118
377,568
8.687B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,610 (1.95%) 103
257,210
4.292B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,660 (2.40%) 100
339,565
3.646B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,280 (1.32%) 90
285,951
3.499B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,690 (0.36%) 87
91,442
3.062B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,810 (0%) 85
123,686
1.706B
البرزدارو (دالبر) 8,020 (0.63%) 82
101,852
825.505M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,320 (1.24%) 74
139,113
3.510B
كيميدارو (دكيمي) 21,030 (0.57%) 65
218,516
4.643B
پارس‌ دارو (دپارس) 24,030 (0.08%) 60
94,720
2.279B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 23,670 (3.91%) 56
338,577
7.836B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,440 (2.99%) 53
108,483
1.458B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,500 (1.28%) 46
20,171
661.021M
الحاوي (دحاوي) 6,510 (2.84%) 23
182,602
1.189B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,260 (4.57%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,500 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 990,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,400 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 251,333,315 36.110
شخص حقیقی 57,437,836 8.250
شخص حقیقی 57,012,260 8.190
شخص حقیقی 34,799,998 4.990
شخص حقیقی 27,963,512 4.010
شخص حقیقی 21,868,985 3.140
شخص حقیقی 7,484,982 1.070
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تصميم ساز 7,097,181 1.010

چکیده