PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پخش هجرت
پخش هجرت ( هجرت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:32:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 17,400 قیمت دیروز 16,940 تعداد معاملات 32 EPS 2715
460     (%2.72) بیشترین قیمت 17,420 ارزش 812,639,130 P/E 6.2
قیمت پایانی 16,960 کمترین قیمت 16,950 حجم 46,928 حداکثر قیمت مجاز 17,780
20     (%0.12) اولین قیمت 16,950 حجم مبنا 882,353 حداقل قیمت مجاز 16,100
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 10:27:43   ارزش بازار (م ر) 27,136,000 تعداد سهام 1,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,076 17,130 17,400 1,941 1
1 2,000 17,120 17,420 4,500 2
1 11,000 17,110 17,430 3,318 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 16,940 16,590 17,450 121
568,609
9.648B
1401/5/22 16,890 16,530 17,300 263
1.258M
21.242B
1401/5/19 17,000 16,840 17,190 125
410,232
6.965B
1401/5/18 17,020 16,950 17,290 129
452,675
7.703B
1401/5/15 17,030 16,560 17,180 168
293,151
4.961B
1401/5/12 17,090 16,510 17,710 205
555,286
9.452B
1401/5/11 17,220 16,860 17,510 173
452,670
7.686B
1401/5/10 17,510 16,930 17,570 126
360,356
6.261B
1401/5/9 17,620 16,930 17,920 112
275,405
4.742B
1401/5/8 17,810 17,410 18,270 91
233,811
4.136B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,440 (1.83%) 1079
3.005M
40.360B
داروسازي دانا (ددانا) 27,000 (0.37%) 871
355,618
9.541B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 511
3.329M
22.440B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,530 (0.96%) 307
553,255
10.260B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,020 (1.18%) 253
723,937
12.830B
ايران‌دارو (ديران) 11,760 (0.34%) 223
726,190
8.595B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,500 (0.60%) 123
228,078
7.638B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,440 (0.37%) 112
485,320
2.607B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,190 (3.53%) 110
559,312
2.914B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,450 (0.62%) 109
594,062
3.801B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,660 (0%) 97
981,633
3.578B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 95
650,903
9.048B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,300 (0.85%) 93
102,990
2.973B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,320 (0.03%) 93
99,747
2.902B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,500 (0.48%) 91
598,513
6.228B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,990 (1.19%) 91
506,841
8.555B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,100 (0.11%) 85
131,904
5.806B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,360 (1.87%) 82
1.756M
4.175B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,495 (1.85%) 72
883,178
2.204B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,000 (2.11%) 71
80,382
2.560B
پخش البرز (پخش) 34,300 (0.73%) 69
117,809
4.043B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,472 (1.41%) 68
673,321
992.260M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,120 (1.24%) 67
145,653
1.619B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,260 (0.12%) 67
234,871
1.918B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,760 (1.98%) 60
221,784
4.865B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,260 (1.19%) 60
111,770
2.068B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,240 (0.03%) 53
49,924
1.562B
كيميدارو (دكيمي) 21,000 (0.29%) 50
375,074
7.904B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,210 (0.74%) 48
328,399
4.036B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,250 (1.93%) 48
205,747
4.764B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,550 (1.06%) 48
97,157
640.104M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,300 (0.21%) 43
68,826
1.323B
سبحان دارو (دسبحان) 6,520 (1.81%) 40
127,186
842.418M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,040 (0%) 35
94,293
2.326B
پخش هجرت (هجرت) 17,400 (2.72%) 32
46,928
812.639M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,890 (1.01%) 32
21,478
719.323M
شيرين دارو (دشيري) 73,600 (1.87%) 30
12,956
952.660M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,670 (1.35%) 24
81,123
1.862B
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 21
62,394
430.519M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,440 (0.48%) 18
46,763
489.001M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,750 (0%) 13
36,881
503.872M
پارس‌ دارو (دپارس) 23,990 (0.25%) 12
5,927
142.114M
البرزدارو (دالبر) 8,030 (0.63%) 9
49,365
404.120M
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده