PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سامان
بانك سامان ( سامان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 20:31:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,050
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 930 (3.83%) 10679
271.075M
255.478B
بانك ملت (وبملت) 1,723 (4.17%) 7098
155.777M
271.957B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,056 (4.97%) 6865
248.658M
262.191B
بانك دي (دي) 935 (0.54%) 2027
37.767M
35.699B
بانك سينا (وسينا) 1,252 (4.95%) 1382
58.451M
73.144B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,230 (0.27%) 667
10.349M
23.211B
بانك سامان (سامان) 1,620 (2.02%) 588
6.352M
10.323B
پست بانك ايران (وپست) 1,953 (4.96%) 405
4.661M
9.158B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,255 (2.28%) 318
3.333M
4.170B
بانك آينده (وآيند) 1,480 (7.56%) 268
1.863M
2.842B
اعتباري توسعه (توسعه) 919 (16.68%) 32
448,515
434.132M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,424 (4.94%) 31
143,475
204.308M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,310 (4.97%) 24
628,980
823.964M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,226 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 758 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده