PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.بانك پاسارگاد
ح.بانك پاسارگاد ( وپاسارح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:58:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 149 قیمت دیروز 149 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 149 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 160
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 140
تاریخ آخرین معامله 1394/9/15 -   ارزش بازار (م ر) 1,251,600 تعداد سهام 8,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/15 149 149 149 138
52.988M
7.895B
1394/8/13 211 200 219 509
20.307M
4.275B
1394/8/12 218 214 223 326
8.172M
1.783B
1394/8/11 225 220 230 330
6.226M
1.399B
1394/8/10 227 223 232 226
5.002M
1.137B
1394/8/9 231 227 235 189
5.002M
1.154B
1394/8/6 228 225 235 202
4.003M
914.603M
1394/8/5 235 230 247 288
5.073M
1.191B
1394/8/4 240 230 246 191
4.010M
963.119M
1394/8/3 233 228 249 297
6.492M
1.511B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,200 (4.92%) 44575
1.279B
3,992.603B
بانك ملت (وبملت) 26,190 (1.67%) 37172
128.997M
3,280.151B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,430 (4.89%) 32029
765.337M
2,572.892B
بانك دي (دي) 37,345 (5.00%) 28832
81.730M
2,961.148B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,380 (4.78%) 23739
484.965M
2,027.755B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 6,600 (2.64%) 8852
64.362M
407.822B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 15,120 (4.71%) 8695
73.681M
1,062.943B
اعتباري ملل (وملل) 11,655 (3.58%) 7555
65.833M
759.273B
بانك سامان (سامان) 17,800 (0.81%) 7171
68.843M
1,202.706B
بانك سينا (وسينا) 13,700 (4.98%) 4441
38.341M
513.550B
بانك خاورميانه (وخاور) 16,550 (4.61%) 1980
7.623M
121.110B
پست بانك ايران (وپست) 19,900 (3.16%) 1475
5.551M
106.850B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 17,490 (2.22%) 995
6.281M
105.951B
بانك شهر (وشهر) 6,817 (1.99%) 252
9.477M
64.601B
بانك گردشگري (وگردش) 24,431 (3.00%) 226
5.632M
137.596B
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 1,550 (16.80%) 108
3,129
4.400B
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 1,899 (5.14%) 90
2,375
3.653B
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1,200 (15.16%) 64
1,352
1.551B
بانك ايران زمين (وزمين) 10,512 (2.00%) 61
609,629
6.408B
بانك سرمايه (سمايه) 6,879 (2.99%) 55
177,738
1.223B
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 1,500 (149,900.00%) 54
1,960
2.509B
بانك آينده (وآيند) 12,447 (2.00%) 44
462,137
5.752B
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 1,139 (17.30%) 33
1,811
1.947B
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 50,000 (4,999,900.00%) 31
301
15.005B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 1,087 (20.38%) 21
180
176.575M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1,810 (6.78%) 16
230
408.170M
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 1,469 (20.21%) 16
289
382.554M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 1,750 (11.79%) 15
494
859.030M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 1,330 (18.96%) 14
338
449.090M
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 1,200 (4.53%) 12
519
622.349M
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1,500 (26.37%) 11
197
255.117M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 1,800 (13.64%) 11
450
746.000M
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 1,000 (99,900.00%) 7
105
5.013B
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1,720 (14.29%) 5
191
320.590M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,254 (1.99%) 5
6,600
28.076M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 10,000 (0.02%) 5
137
1.369B
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 980 (97,900.00%) 5
500
490.000M
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1,900 (13.50%) 4
19
34.600M
اختيارخ وبملت-34000-1399/08/28 (ضملت8037) 6,000 (23.61%) 3
8
47.987M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 15,500 (5.08%) 3
4
56.500M
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 12,000 (140.00%) 1
1
12.000M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 2,199 (15.74%) 1
2
4.398M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 8,990 (19.45%) 1
2
17.980M
اختيارخ وبملت-30000-1399/08/28 (ضملت8035) 7,400 (0%) 1
5
37.000M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 1,100 (10.33%) 1
100
110.000M
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 7,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-32000-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 704 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-28000-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 9,296 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-32000-1399/08/28 (ضملت8036) 6,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 8,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1,767 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 1,950 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 927 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-30000-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1,700 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1,310 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 1,865 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-34000-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-28000-1399/08/28 (ضملت8034) 6,370 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 1,670 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 11,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده