PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 ( هصند911 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,841 قیمت دیروز 4,841 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 4,841 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,587
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/18 - 12:17:31   ارزش بازار (م ر) 48,410 تعداد سهام 10,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/18 4,841 4,841 4,841 1
48
232,368
1399/7/30 3,146 3,146 3,146 12
22,053
69.379M
1399/7/29 2,597 2,597 2,597 17
99,989
259.671M
1399/7/28 1,917 1,917 1,917 1
26
49,842
1399/7/27 1,067 1,067 1,067 2
7
7,469
1399/7/23 749 749 749 6
13,757
10.304M
1399/7/22 860 860 860 8
31,606
27.181M
1399/7/21 510 510 510 13
55,389
28.248M
1399/7/20 1,311 1,311 1,311 12
14,335
18.793M
1399/7/19 1,271 1,271 1,271 12
42,233
53.678M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 21,240 (4.99%) 5357
34.498M
732.730B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 10,620 (4.94%) 893
19.885M
211.179B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 40,380 (0.66%) 736
2.362M
94.938B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,120 (4.91%) 693
15.884M
128.948B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,670 (4.97%) 270
8.737M
110.702B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 1,899 (56.94%) 15
140
246.889M
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 698 (87.63%) 13
121
71.650M
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 2,850 (217.73%) 4
32
91.040M
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده