PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ايران‌ ترانسفو
ح . ايران‌ ترانسفو ( بترانسح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,100 قیمت دیروز 4,100 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 4,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,510
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,690
تاریخ آخرین معامله 1396/6/12 - 11:27:22   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/6/12 4,100 4,100 4,101 280
13.602M
55.768B
1396/6/11 4,300 4,300 4,300 2
11,000
47.300M
1396/6/8 4,100 4,100 4,300 548
32.504M
133.267B
1396/6/7 4,101 4,100 4,300 70
3.021M
12.390B
1396/6/6 4,101 4,100 4,300 774
16.131M
66.159B
1396/6/5 4,317 4,300 4,400 3
60,000
259.000M
1396/6/4 4,400 4,400 4,400 5
250,000
1.100B
1396/3/17 3,978 3,697 4,090 282
1.610M
6.404B
1396/3/16 4,107 3,982 4,155 272
1.817M
7.464B
1396/3/13 4,131 4,069 4,169 156
812,841
3.358B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
موتوژن‌ (بموتو) 64,930 (5.00%) 3327
3.383M
215.519B
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 62,790 (4.99%) 2497
6.085M
382.046B
كابل‌ البرز (بالبر) 29,550 (1.37%) 1323
1.513M
44.539B
نيروترانس‌ (بنيرو) 70,790 (5.00%) 1130
874,915
60.644B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 71,510 (4.99%) 412
362,154
25.898B
نيرو سرمايه (نيرو) 47,393 (3.00%) 164
185,386
8.863B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 111,650 (4.99%) 101
67,651
7.553B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,157 (2.00%) 3
6,998
239.031M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 62,140 (0.14%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0.22%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (1.46%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده