PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن پرديس
سرمايه گذاري مسكن پرديس ( ثپرديس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 08:12:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,494 قیمت دیروز 3,494 تعداد معاملات 0 EPS 172
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 20.3
قیمت آخرین معامله 3,390 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,668
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,147,084 حداقل قیمت مجاز 3,320
تاریخ آخرین معامله 1400/10/27 - 10:07:23   ارزش بازار (م ر) 6,988,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 3,600 10,000 1
0 0 0 3,617 23,913 1
0 0 0 3,680 44,044 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/27 3,494 3,360 3,499 124
1.211M
4.129B
1400/10/26 3,529 3,437 3,543 144
2.035M
6.996B
1400/10/19 3,677 3,534 3,543 79
879,175
3.108B
1400/10/18 3,719 3,675 3,854 359
4.974M
18.499B
1400/10/15 3,868 3,788 3,998 187
2.456M
9.326B
1400/10/14 3,987 3,897 4,100 276
2.588M
10.164B
1400/10/13 4,102 3,960 4,141 670
13.083M
53.667B
1400/10/12 3,944 3,606 3,955 532
6.790M
26.779B
1400/10/11 3,767 3,650 3,978 255
3.950M
14.880B
1400/10/8 3,829 3,722 3,904 431
4.370M
16.733B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/20 12 1397 246 574 151 151 544
1396/6/20 12 1396 150 544
1395/11/30 3 1396 344 17 544 85
1395/6/20 12 1396 574 1336 544 544 1051
1395/6/20 12 1395 541 1051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 7,900 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 30,860 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 3,093 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 2,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2247-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 7,950 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2217-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2619-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 19,700 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,439 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 6,310 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,380 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 4,890 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,695 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 3,448 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,310 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 4,970 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,050 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 32,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2346-01/03/18 (هبساز103) 598 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 30,150 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,422 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,240 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,462 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 31,700 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 4,072 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 13,090 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 11,690 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 1,573 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 828 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,390 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2050-01/04/20 (هاميد104) 466 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2578-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 38,010 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,120 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 8,600 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 21,600 (0%) 0
0
0
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 10,650 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 6,550 (0%) 0
0
0
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 7,200 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 1,546,202,789 77.310

چکیده

مدیر عامل: آقای اکبر میرشفیعی
وب سایت شرکت: http://pardis.hic-iran.com/
وب سایت امور سهام: http://pardis.hic-iran.com/fa/saham/sahamportal
پست الکترونیک شرکت: pardis@hic-iran.com
تلفن شرکت: تلفکس : 4-76276000 021
نمابر شرکت: تلفکس : 4-76276000 021
آدرس شرکت: آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 17 آزادراه تهران پردیس ، شهر جدید پردیس ، فاز 3 ، خیابان معلم ، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
تلفن شرکت: 02176276000-4
تلفن امور سهام: 03134532570