PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ ( بتك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:04:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,561 قیمت دیروز 33,561 تعداد معاملات 1 EPS 122
0     (%0) بیشترین قیمت 34,232 ارزش 6,846,400 P/E 275.1
قیمت آخرین معامله 34,232 کمترین قیمت 34,232 حجم 200 حداکثر قیمت مجاز 34,232
671     (%2.00) اولین قیمت 34,232 حجم مبنا 297,965 حداقل قیمت مجاز 32,890
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 10:19:44   ارزش بازار (م ر) 302,051 تعداد سهام 9,000,063
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
15 23,805 34,232 0 0 0
2 2,843 34,202 0 0 0
1 160 32,890 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 33,561 34,232 34,232 1
200
6.846M
1399/5/21 33,561 34,877 34,877 7
5,468
190.707M
1399/5/20 33,536 34,205 34,205 1
375
12.827M
1399/5/19 33,535 34,202 34,202 2
1,131
38.682M
1399/5/15 33,532 34,199 34,199 4
1,521
52.017M
1399/5/14 33,529 34,860 34,860 8
1,921
66.966M
1399/5/11 33,520 34,190 34,190 1
150
5.129M
1399/5/8 33,520 34,189 34,189 2
295
10.086M
1399/5/7 33,519 34,858 34,858 1
115
4.009M
1399/5/6 33,518 34,187 34,187 1
413
14.119M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 57,300 (4.07%) 9272
18.343M
1,087.053B
موتوژن‌ (بموتو) 66,490 (1.31%) 1206
1.435M
95.916B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 53,400 (5.00%) 698
639,283
34.438B
كابل‌ البرز (بالبر) 30,600 (5.00%) 604
1.041M
32.166B
نيروترانس‌ (بنيرو) 88,240 (5.00%) 601
444,219
39.216B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 76,300 (2.09%) 332
259,561
19.387B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 131,660 (4.99%) 172
90,329
11.893B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 41,576 (3.00%) 141
569,923
23.695B
نيرو سرمايه (نيرو) 69,395 (5.00%) 78
142,539
9.891B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,232 (2.00%) 1
200
6.846M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0.22%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 4,993,311 55.480
شخص حقیقی 1,113,399 12.370
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 360,497 4.000
شخص حقیقی 200,000 2.220

چکیده