PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% ( صگل1411 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:11:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 957,440 قیمت دیروز 957,440 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 957,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,436,160
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 478,720
تاریخ آخرین معامله 1399/10/22 - 11:32:47   ارزش بازار (م ر) 1,914,880 تعداد سهام 2,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 30 958,000 999,989 18 1
1 1,000 957,000 1,000,000 10,000 1
1 1 956,016 1,010,000 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/22 957,440 957,000 958,000 3
25
23.936M
1399/10/21 999,989 999,989 999,989 1
9
9.000M
1399/10/9 955,010 955,010 955,010 1
10
9.550M
1399/10/6 989,525 975,100 990,000 5
159
157.335M
1399/9/26 990,000 990,000 990,000 1
6
5.940M
1399/9/25 956,000 956,000 956,000 1
13
12.428M
1399/9/24 956,000 956,000 956,000 1
19
18.164M
1399/9/23 980,000 980,000 980,000 1
6
5.880M
1399/9/22 980,000 980,000 980,000 1
4
3.920M
1399/9/19 976,000 956,000 1,000,000 2
11
10.736M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 10,360 (4.87%) 2871
37.271M
386.109B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 18,240 (5.00%) 2433
19.027M
350.097B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 15,880 (4.97%) 1946
15.959M
253.914B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 161,987 (3.00%) 771
772,541
125.665B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 8,830 (4.95%) 755
7.340M
66.534B
باما (كاما) 19,000 (4.95%) 744
2.121M
40.303B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,192 (5.00%) 661
2.315M
100.079B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 40,960 (4.92%) 570
1.883M
77.488B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 52,640 (5.00%) 333
448,605
23.615B
معدني‌ دماوند (كدما) 286,520 (5.00%) 219
26,275
7.528B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 35,800 (4.99%) 193
240,430
8.607B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 110,680 (5.00%) 160
260,959
28.883B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 4,000 (35.48%) 11
270
1.080B
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 1,400 (17.94%) 4
222
252.400M
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 4,600 (11.62%) 3
3
13.880M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 2,601 (28.93%) 2
6
15.606M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0.00%) 1
23
22.540M
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0.97%) 1
5,000
5.200B
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 1,000 (66.67%) 1
100
100.000M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 2,200 (37.52%) 1
1
2.200M
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,413 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 957,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,900 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 7,100 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 3,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 7,500 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0


چکیده