PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين ( پشاهنح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,030
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 5,950 (1.65%) 3446
40.678M
236.066B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,251 (0.56%) 479
14.096M
17.505B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 8,630 (0.58%) 476
926,210
8.069B
كوير تاير (پكوير) 3,998 (0.87%) 400
3.444M
13.704B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 33,030 (4.99%) 257
869,418
28.462B
پلاسكوكار (پلاسك) 2,850 (1.69%) 213
2.468M
7.043B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 12,400 (1.14%) 136
646,085
7.945B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 14,050 (1.74%) 90
439,487
6.105B
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا) 6,870 (0.44%) 62
147,744
1.003B
گازلوله‌ (پلوله) 21,570 (2.96%) 25
450,677
9.721B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 11,380 (2.98%) 20
125,103
1.424B
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 65,400 (2.99%) 15
2,623
171.544M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 9,030 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده