PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 ( ضغدر8035 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/26 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/26 1,992 1,001 2,100 17
80
159.348M
1399/8/25 1,595 1,201 2,490 18
93
148.342M
1399/8/24 1,442 1,202 1,500 5
19
27.404M
1399/8/21 849 550 999 6
29
24.612M
1399/8/20 480 460 550 2
18
8.640M
1399/8/19 401 401 401 1
2
802,000
1399/8/14 2,890 2,890 2,890 1
2
5.780M
1399/8/12 2,665 2,500 2,714 3
13
34.640M
1399/8/10 2,834 2,699 2,900 6
9
25.506M
1399/8/3 2,752 2,599 3,333 8
52
143.130M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 27,800 (4.99%) 198763
580.476M
16,241.835B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,550 (0.48%) 12530
73.439M
922.168B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,350 (1.06%) 2730
13.092M
122.650B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 16,250 (4.69%) 2559
17.060M
280.391B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 37,150 (0.83%) 638
1.369M
51.391B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 3,950 (6.13%) 26
465
1.825B
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 2,800 (5.66%) 5
120
388.599M
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 3,979 (16.35%) 3
486
1.934M
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 5,000 (0%) 3
69
345.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 2,000 (0%) 1
10
20.000M
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده