PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 ( ضسپا3003 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:46:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 177 قیمت دیروز 198 تعداد معاملات 172 EPS
21     (%10.61) بیشترین قیمت 210 ارزش 1,108,642,000 P/E
قیمت آخرین معامله 157 کمترین قیمت 155 حجم 6,248 حداکثر قیمت مجاز 100,000
41     (%20.71) اولین قیمت 200 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/2/1 - 12:26:28   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 70 157 174 20 1
1 40 156 175 517 6
2 36 155 177 94 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/2/1 177 155 210 172
6,248
1.109B
1400/1/31 198 178 254 904
37,979
7.502B
1400/1/30 202 186 240 596
28,766
5.806B
1400/1/29 187 170 209 336
15,019
2.804B
1400/1/28 203 196 239 1,105
53,769
10.898B
1400/1/25 262 248 328 1,380
71,376
18.689B
1400/1/24 329 291 410 876
32,608
10.724B
1400/1/23 319 300 334 224
9,481
3.020B
1400/1/22 336 310 362 66
1,218
409.138M
1400/1/21 326 301 380 134
4,329
1.413B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,160 (2.70%) 6949
214.825M
465.014B
سايپا (خساپا) 2,070 (2.82%) 3385
122.851M
254.896B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 1 (50.00%) 1344
66,629
76.829M
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,739 (1.99%) 1104
13.731M
51.784B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 7 (46.15%) 1051
55,235
631.874M
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 78 (46.21%) 514
21,735
2.163B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,530 (2.69%) 495
10.364M
26.222B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,140 (2.79%) 359
10.544M
33.108B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 53 (44.21%) 174
7,663
561.637M
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 157 (20.71%) 172
6,248
1.109B
اختيارخ خودرو-2500-1400/07/07 (ضخود7076) 170 (18.66%) 160
7,491
1.355B
اختيارخ خودرو-2000-1400/07/07 (ضخود7075) 400 (19.19%) 103
5,210
2.245B
زامياد (خزاميا) 9,060 (3.00%) 56
182,988
1.658B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 1 (0%) 55
213
213,000
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,490 (2.73%) 28
105,548
262.815M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 47,865 (2.00%) 25
159,033
7.612B
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 29 (27.50%) 16
416
13.030M
رادياتور ايران‌ (ختور) 19,080 (2.95%) 14
11,918
227.395M
بهمن ديزل (خديزل) 38,248 (3.00%) 13
104,191
3.985B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,350 (2.90%) 12
54,166
289.788M
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 550 (8.18%) 11
187
100.095M
اختيارخ خودرو-1800-1400/02/08 (ضخود2014) 249 (24,800.00%) 9
635
161.450M
سايپا ديزل (خكاوه) 3,554 (1.99%) 7
58,306
207.220M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 105,270 (2.99%) 7
1,699
178.854M
اختيارخ خودرو-3000-1400/07/07 (ضخود7077) 70 (22.22%) 6
138
9.692M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 6
57,000
56.052B
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,610 (2.95%) 6
26,844
123.751M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 51,030 (2.98%) 6
4,098
209.121M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 699 (9.34%) 5
36
25.995M
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,370 (2.87%) 5
28,441
67.405M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 26,320 (2.99%) 4
6,111
160.842M
اختيارخ خودرو-1400-1400/07/07 (ضخود7072) 901 (5.75%) 4
184
158.405M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,342 (3.00%) 4
6,015
140.402M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 15,140 (2.95%) 4
34,362
520.241M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 14,510 (2.94%) 4
11,366
164.921M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,379 (1.99%) 3
3,239
49.813M
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 11 (75.00%) 2
50
1.310M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,410 (2.89%) 2
1,450
12.195M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 60,840 (3.00%) 2
187
11.377M
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 58,520 (2.98%) 1
434
25.398M
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 400 (128.57%) 1
10
4.000M
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 29 (34.09%) 1
2
58,000
چرخشگر (خچرخش) 17,740 (2.95%) 1
300
5.322M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,780 (2.99%) 1
1,020
7.936M
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0.49%) 1
5
5.050M
اختيارخ خودرو-1600-1400/07/07 (ضخود7073) 780 (6.25%) 1
2
1.560M
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18% (صخود041) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 999,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1400/02/08 (طخود2014) 1 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 39 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 927,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,690 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,480 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/07/07 (طخود7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/07/07 (طخود7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1400/07/07 (ضخود7074) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1400/07/07 (طخود7072) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 4 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
پارس‌ خودرو (خپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
خبنيان (خبنيان) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1400/07/07 (طخود7073) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,510 (1.96%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1400/07/07 (طخود7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/07/07 (طخود7079) 1 (0%) 0
0
0
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1400/07/07 (ضخود7078) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18% (صخود401) 1,000,000 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌زر (خزر) 46,630 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/07/07 (طخود7077) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 245,879 (1.53%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
توليدمحورخودرو (خمحور) 62,300 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 11,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/07/07 (طخود7078) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/07/07 (طخود7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 1 (0%) 0
0
0
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,853 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1400/07/07 (ضخود7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1400/07/07 (ضخود7080) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده