PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22 ( جسي012 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:13:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 80,172
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 72,538
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 250
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 6,820 (5.90%) 2735
49.243M
333.170B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,750 (2.24%) 957
12.242M
93.753B
اختيارف ت اخابر-10755-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10921-1401/08/29 (ضمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11921-1401/08/29 (ضمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12440-02/08/27 (ظمراه208) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/12/16 (جسي112) 91,547 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5421-1401/08/29 (ضمخا8000) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12821-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11921-1401/08/29 (طمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5921-1401/08/29 (ضمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7921-1401/08/29 (ضمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5421-1401/08/29 (طمخا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7921-1401/08/29 (طمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6921-1401/08/29 (طمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-11988-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5921-1401/08/29 (طمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-12935-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11152-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6421-1401/08/29 (ضمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7421-1401/08/29 (طمخا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7421-1401/08/29 (ضمخا8004) 1,590 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10921-1401/08/29 (طمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/06/20 (جسي106) 84,075 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6921-1401/08/29 (ضمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6421-1401/08/29 (طمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12222-02/07/26 (همراه207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9921-1401/08/29 (طمخا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8921-1401/08/29 (طمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12104-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9921-1401/08/29 (ضمخا8007) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8921-1401/08/29 (ضمخا8006) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده