PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 ( طغدر1124 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 19,450 (5.94%) 31223
104.225M
2,000.105B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 11,740 (5.96%) 6294
58.715M
683.787B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,970 (5.98%) 1911
25.813M
204.593B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 35,780 (0%) 1104
5.820M
209.490B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 13,270 (0.84%) 802
5.573M
73.234B
اختيارخ وغدير-7000-1400/03/26 (ضغدر3000) 5,300 (47.22%) 6
45
226.500M
اختيارخ وغدير-10000-1400/03/26 (ضغدر3003) 3,200 (42.92%) 3
13
39.350M
اختيارخ وغدير-9000-1400/03/26 (ضغدر3002) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/03/26 (طغدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1400/03/26 (طغدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/03/26 (طغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1400/03/26 (طغدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/03/26 (ضغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/03/26 (طغدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/03/26 (ضغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/03/26 (ضغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/03/26 (ضغدر3004) 1,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1400/03/26 (ضغدر3001) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/03/26 (طغدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/03/26 (طغدر3003) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/03/26 (طغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/03/26 (طغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/03/26 (ضغدر3008) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده