PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ بپاس-50667-14001224
اختيارخ بپاس-50667-14001224 ( ضبپاس1205 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 10:26:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,720 (2.66%) 457
15.882M
27.732B
بيمه دانا (دانا) 908 (2.16%) 362
24.121M
21.657B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 321
1.674M
44.196B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 262
6.772M
17.298B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,921 (2.95%) 221
5.908M
11.336B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,649 (2.65%) 163
4.784M
12.649B
بيمه البرز (البرز) 1,995 (3.05%) 137
2.602M
5.172B
بيمه آسيا (آسيا) 1,575 (0.76%) 126
1.833M
2.871B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 124
1.534M
19.283B
بيمه ملت (ملت) 1,143 (1.64%) 104
2.630M
3.013B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,690 (1.05%) 104
226,827
1.755B
بيمه دي (ودي) 4,280 (1.30%) 102
990,000
4.134B
بيمه كوثر (كوثر) 3,284 (2.35%) 83
1.505M
4.909B
بيمه نوين (نوين) 1,340 (0.89%) 78
1.354M
1.805B
بيمه معلم (ومعلم) 1,253 (1.49%) 69
1.293M
1.614B
بيمه آرمان (آرمان) 3,842 (2.98%) 56
1.939M
7.452B
بيمه سينا (وسين) 1,762 (1.34%) 56
480,171
844.617M
بيمه سامان (بساما) 10,240 (0.20%) 41
116,979
1.189B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,083 (1.31%) 38
337,337
700.127M
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,340 (0.30%) 28
127,021
426.491M
بيمه ما (ما) 4,027 (0.32%) 22
78,645
317.713M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 13
510,076
603.930M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده