PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه زندگي خاورميانه
بيمه زندگي خاورميانه ( بخاور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,012 قیمت دیروز 2,024 تعداد معاملات 293 EPS 211
12     (%0.59) بیشترین قیمت 2,108 ارزش 15,161,709,966 P/E 9.5
قیمت آخرین معامله 1,970 کمترین قیمت 1,940 حجم 7,536,854 حداکثر قیمت مجاز 2,145
54     (%2.67) اولین قیمت 2,108 حجم مبنا 7,411,068 حداقل قیمت مجاز 1,903
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 4,828,800 تعداد سهام 2,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 17,552 1,980 2,055 1,833 1
1 50,000 1,970 2,069 10,000 1
1 3,000 1,965 2,070 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 2,012 1,940 2,108 293
7.537M
15.162B
1401/5/12 2,024 2,023 2,090 109
2.020M
4.133B
1401/5/11 2,016 1,994 2,088 120
1.703M
3.482B
1401/5/10 2,008 1,980 2,053 107
1.466M
2.975B
1401/5/9 2,003 1,980 2,063 149
2.660M
5.334B
1401/5/8 2,002 1,980 2,040 137
2.893M
5.823B
1401/5/5 1,995 1,971 2,046 300
6.072M
12.186B
1401/5/4 1,931 1,804 1,979 234
4.096M
7.957B
1401/5/3 1,916 1,853 2,031 17
116,973
217.489M
1401/4/26 2,091 2,052 2,111 387
6.677M
13.944B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 2,269 (1.98%) 470
6.865M
15.331B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,740 (2.96%) 424
14.134M
24.496B
بيمه معلم (ومعلم) 1,302 (1.29%) 423
9.914M
12.843B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 25,600 (4.70%) 401
2.119M
53.429B
بيمه رازي (ورازي) 1,790 (2.93%) 384
9.521M
16.812B
بيمه ملت (ملت) 1,198 (4.17%) 320
9.269M
10.956B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 1,970 (2.67%) 293
7.537M
15.162B
بيمه سينا (وسين) 1,811 (2.53%) 289
5.128M
9.270B
بيمه دي (ودي) 4,251 (1.09%) 241
2.344M
10.180B
بيمه سامان (بساما) 10,370 (3.26%) 233
813,807
8.501B
بيمه كوثر (كوثر) 3,296 (0.84%) 223
4.158M
13.689B
بيمه البرز (البرز) 1,870 (2.19%) 215
3.636M
6.795B
بيمه نوين (نوين) 1,338 (3.72%) 213
3.899M
5.179B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,910 (2.95%) 201
2.408M
31.036B
بيمه آسيا (آسيا) 1,424 (3.49%) 179
3.218M
4.543B
بيمه ما (ما) 4,051 (0.47%) 159
1.235M
5.008B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,710 (2.96%) 72
3.664M
9.929B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,136 (4.99%) 68
2.454M
2.787B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,430 (0.62%) 55
646,876
2.215B
بيمه آرمان (آرمان) 4,139 (0.36%) 50
1.252M
5.162B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,599 (1.47%) 23
306,666
1.067B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,091 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 11,590 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 900 (0.44%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده