PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت ثاميد-2050-01/04/20
اختيارف ت ثاميد-2050-01/04/20 ( هاميد104 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 631 قیمت دیروز 631 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 631 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 647
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/11/5 - 10:33:40   ارزش بازار (م ر) 69,410 تعداد سهام 110,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 378 200 0 0 0
1 864 106 0 0 0
1 20,000 80 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/5 631 631 631 2
51,580
32.547M
1400/10/29 605 605 605 2
79
47,795
1400/10/20 466 466 466 1
1,000
466,000
1400/10/11 375 375 375 2
50,001
18.750M
1400/9/22 397 397 397 1
1
397
1400/9/16 458 458 458 13
33,759
15.462M
1400/9/13 439 439 439 1
10,000
4.390M
1400/9/7 429 429 429 3
37,336
16.017M
1400/9/2 373 373 373 1
14,000
5.222M
1400/9/1 380 380 380 2
40,210
15.280M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 788 (4.65%) 4251
160.572M
124.036B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 7,240 (3.43%) 1899
17.811M
128.755B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,315 (4.95%) 1669
13.013M
16.807B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,260 (2.94%) 1233
7.479M
9.312B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,683 (2.49%) 1131
44.570M
73.428B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 5,650 (4.88%) 745
6.824M
38.874B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 29,350 (4.93%) 484
1.998M
57.107B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,647 (4.17%) 454
6.641M
17.309B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,212 (4.99%) 425
16.876M
71.091B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 3,075 (4.98%) 416
6.015M
18.501B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,410 (0.18%) 386
3.194M
16.646B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,590 (4.91%) 361
3.075M
20.421B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,076 (4.97%) 260
2.728M
8.424B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 12,310 (4.94%) 235
2.230M
27.439B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 4,650 (3.73%) 232
1.628M
7.514B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 5,500 (1.29%) 230
1.332M
7.356B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 6,690 (4.97%) 227
933,638
6.279B
آ.س.پ (آ س پ) 4,519 (4.98%) 186
1.745M
7.914B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 2,840 (1.57%) 178
2.799M
7.848B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 33,430 (4.97%) 161
166,106
5.602B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 2,770 (1.28%) 122
988,579
2.686B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 6,220 (1.43%) 109
308,512
1.909B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 29,800 (2.61%) 90
189,357
5.647B
سخت آژند (ثاژن) 3,883 (1.99%) 29
628,159
2.439B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 7,740 (2.89%) 20
45,452
353.527M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 11,270 (2.93%) 7
12,432
140.109M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 11,320 (2.92%) 4
4,100
46.412M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,329 (4.98%) 4
168,166
727.991M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 7,960 (2.93%) 4
3,795
30.208M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 16,590 (2.98%) 2
669
11.099M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 22,000 (2.87%) 1
271
5.962M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 1,385 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2050-01/04/20 (هاميد104) 631 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2578-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 26,200 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2247-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2217-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2619-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2346-01/03/18 (هبساز103) 878 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 30,150 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده