PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ فارابي‌
داروسازي‌ فارابي‌ ( دفارا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 08:27:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 84,450 قیمت دیروز 84,450 تعداد معاملات 0 EPS 6501
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 13.0
قیمت آخرین معامله 84,150 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 88,670
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 555,864 حداقل قیمت مجاز 80,230
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:08   ارزش بازار (م ر) 50,670,000 تعداد سهام 600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 92,900 1,219 4
0 0 0 96,000 200 1
0 0 0 96,540 3,199 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 84,450 84,150 87,370 1,181
713,257
60.233B
1399/5/20 88,570 87,360 94,000 1,661
888,862
78.725B
1399/5/19 91,950 86,000 94,440 3,197
2.389M
219.673B
1399/5/15 89,950 88,000 91,780 1,797
1.362M
122.549B
1399/5/14 89,950 89,460 92,000 2,343
2.233M
200.884B
1399/5/13 92,080 89,900 95,000 1,189
517,686
47.695B
1399/5/12 91,290 89,680 94,380 2,487
1.990M
181.685B
1399/5/11 94,390 93,000 95,550 1,882
1.071M
101.055B
1399/5/8 91,000 87,000 91,210 2,237
2.664M
242.453B
1399/5/7 86,870 84,000 91,400 2,031
1.200M
104.270B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/6 6 1396 4 1200 -562 2066 415
1396/5/1 3 1396 1300 1144 95 2066 234
1396/1/15 12 1396 1300 1551 2066 2066 1929
1396/1/15 12 1395 1480 1929
1395/12/3 9 1395 1480 1785 891 1929 894

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0


چکیده
تهيه و توليد محصولات آنتي بيوتيك دارويي و واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: ت ایران - تهران، خيابان كريم خان زند، خردمند جنوبي، پلاك 45، طبقه اول- واحد 4
تلفن شرکت: 88842757
تهيه و توليد محصولات آنتي بيوتيك دارويي و واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
پست الکترونیک شرکت: farabi@farabipharma.ir
وب سایت شرکت: http://www.farabipharma.ir
مدیر مالی: آقای محمودی
تلفن کارخانه: 03136540214
نمابر کارخانه: 03136540272
مدیر عامل: آقای ابوالفضل اصلانی
مدیر سهام: زهرا احسانی