PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه سينا
بيمه سينا ( وسين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 15:36:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 7,092 قیمت دیروز 6,755 تعداد معاملات 203 EPS -97
337     (%4.99) بیشترین قیمت 7,092 ارزش 23,551,751,880 P/E -73.1
قیمت پایانی 7,092 کمترین قیمت 7,092 حجم 3,320,890 حداکثر قیمت مجاز 7,092
337     (%4.99) اولین قیمت 7,092 حجم مبنا 2,960,770 حداقل قیمت مجاز 6,418
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:27:39   ارزش بازار (م ر) 10,638,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
197 1,536,097 7,092 0 0 0
1 1,000 7,050 0 0 0
1 2,000 7,010 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 6,755 6,755 6,755 428
5.453M
36.834B
1399/1/5 6,559 6,559 6,559 359
4.968M
32.582B
1398/12/28 6,368 6,278 6,372 491
6.840M
43.559B
1398/12/27 6,187 5,914 6,278 1,039
8.052M
49.813B
1398/12/26 6,096 6,069 6,097 771
7.404M
45.136B
1398/12/25 5,920 5,916 6,060 599
6.106M
36.149B
1398/12/24 6,098 6,059 6,390 1,376
16.763M
102.217B
1398/12/21 6,246 6,100 6,258 1,291
12.710M
79.381B
1398/12/20 6,076 5,813 6,109 1,515
14.663M
89.095B
1398/12/19 5,932 5,838 6,350 2,982
29.228M
173.392B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 9,330 (5.00%) 1862
20.516M
191.342B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,673 (3.00%) 1815
18.576M
85.859B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 4,770 (3.83%) 1533
6.172M
29.401B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,519 (4.71%) 1506
6.262M
46.274B
بيمه سرمد (وسرمد) 8,801 (3.00%) 1404
6.418M
56.451B
بيمه كوثر (كوثر) 18,057 (4.99%) 1274
2.215M
39.751B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,671 (4.99%) 1068
8.264M
38.414B
بيمه دانا (دانا) 5,059 (4.98%) 1064
10.636M
53.809B
بيمه ميهن (ميهن) 3,308 (4.98%) 969
10.039M
33.006B
بيمه نوين (نوين) 3,899 (4.98%) 955
14.575M
56.792B
بيمه معلم (ومعلم) 6,508 (4.98%) 920
5.283M
34.352B
بيمه ملت (ملت) 8,157 (4.99%) 889
3.989M
32.261B
بيمه حافظ (وحافظ) 32,063 (3.00%) 850
1.299M
41.659B
بيمه البرز (البرز) 6,094 (5.00%) 681
5.132M
31.277B
بيمه تجارت نو (بنو) 4,676 (3.00%) 651
3.644M
17.015B
بيمه دي (ودي) 9,163 (5.00%) 502
7.983M
73.150B
بيمه كارآفرين (وآفري) 5,385 (2.98%) 500
3.014M
16.121B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,370 (5.00%) 480
3.172M
13.861B
بيمه آرمان (آرمان) 2,372 (1.98%) 302
2.868M
6.794B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 13,600 (3.05%) 265
306,864
4.150B
بيمه سينا (وسين) 7,092 (4.99%) 203
3.321M
23.552B
بيمه تعاون (وتعاون) 4,873 (2.98%) 191
4.193M
20.434B
بيمه ما (ما) 6,783 (5.00%) 172
2.057M
13.954B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 6,954 (1.21%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 3,029 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 1,430 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده