PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه سينا
بيمه سينا ( وسين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 08:20:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,110 قیمت دیروز 19,110 تعداد معاملات 0 EPS 607
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 31.5
قیمت آخرین معامله 19,110 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 19,683
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,113,710 حداقل قیمت مجاز 18,537
تاریخ آخرین معامله 1399/4/22 - 12:27:00   ارزش بازار (م ر) 28,665,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 6,486 19,110 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 19,110 19,110 19,110 145
2.349M
44.883B
1399/4/21 18,200 17,742 18,496 1,257
10.641M
193.664B
1399/4/18 17,958 17,033 18,085 4,309
52.611M
944.804B
1399/4/17 17,559 17,592 17,592 191
1.220M
21.468B
1399/4/16 17,080 17,080 17,080 264
4.286M
73.203B
1399/4/15 16,267 16,267 16,267 145
2.326M
37.844B
1399/4/14 15,794 15,794 15,794 235
1.700M
26.846B
1399/4/11 15,334 15,347 15,347 217
1.486M
22.798B
1399/4/10 14,900 14,914 14,914 231
1.500M
22.367B
1399/4/9 14,204 14,204 14,204 290
3.849M
54.674B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه آسيا (آسيا) 44,500 (3.63%) 6205
19.759M
889.115B
بيمه دانا (دانا) 11,300 (1.25%) 5731
24.332M
283.326B
بيمه البرز (البرز) 17,800 (4.28%) 2682
21.291M
381.124B
بيمه ملت (ملت) 21,810 (4.96%) 1459
7.197M
156.433B
بيمه ما (ما) 17,600 (4.95%) 886
8.706M
153.088B
بيمه پارسيان (پارسيان) 15,940 (4.94%) 305
3.062M
48.801B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 5,273 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه پاسارگاد (بپاس) 56,090 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سينا (وسين) 19,110 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه نوين (نوين) 11,161 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 8,298 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 9,723 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 3,830 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 12,600 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 13,130 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 9,000 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 24,844 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 9,550 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 8,589 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كوثر (كوثر) 24,976 (0%) 0
0
0
بيمه ميهن (ميهن) 12,121 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 6,755 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 50,996 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 8,770 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه معلم (ومعلم) 18,133 (0%) 0
0
0


چکیده