PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 ( هغدير912 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:22:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,349 قیمت دیروز 2,895 تعداد معاملات 56 EPS
454     (%15.68) بیشترین قیمت 3,349 ارزش 527,377,077 P/E
قیمت آخرین معامله 3,349 کمترین قیمت 3,349 حجم 157,473 حداکثر قیمت مجاز 3,349
454     (%15.68) اولین قیمت 3,349 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/3 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 669,800 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 3,349 3,349 3,349 56
157,473
527.377M
1399/7/30 2,895 2,895 2,895 53
187,594
543.085M
1399/7/29 2,196 2,196 2,196 74
291,882
640.973M
1399/7/28 1,458 1,458 1,458 66
187,040
272.704M
1399/7/27 700 700 700 24
269,486
188.640M
1399/7/23 317 317 317 34
274,778
87.105M
1399/7/22 399 399 399 21
300,000
119.700M
1399/7/21 1 1 1 3
100,000
100,000
1399/7/20 533 533 533 38
187,181
99.767M
1399/7/19 1 1 1 2
100,000
100,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,920 (4.98%) 1690
16.946M
168.341B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,210 (4.98%) 1484
12.934M
157.931B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 14,590 (4.95%) 733
15.293M
223.382B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 36,390 (4.99%) 120
1.170M
42.590B
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 3,349 (15.68%) 56
157,473
527.377M
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 3,333 (13.76%) 8
52
143.130M
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1,001 (41.84%) 7
43
43.010M
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 999 (86.68%) 3
25
27.495M
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 1,000 (52.18%) 2
12
17.660M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 250 (43.44%) 2
42
12.900M
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 150 (66.29%) 2
8
3.147M
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 50 (75.00%) 2
24
1.250M
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 20 (92.00%) 1
6
120,000
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 600 (29.87%) 1
1
600,000
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 1,000 (57.45%) 1
6
6.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 555 (34.86%) 1
5
2.775M
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 3,500 (12.50%) 1
5
17.500M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 4,000 (31.18%) 1
10
40.000M
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 8,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 8,100 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 35,050 (2.48%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 3,146 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 819,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 80 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده