PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 ( هغدير912 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 4,460
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,036
تاریخ آخرین معامله 1399/10/6 - 10:37:38   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/6 4,248 4,248 4,248 1
30,000
127.440M
1399/10/1 3,724 3,724 3,724 1
631
2.350M
1399/9/30 3,775 3,775 3,775 1
100
377,500
1399/9/25 3,041 3,041 3,041 1
26,000
79.066M
1399/9/18 2,271 2,271 2,271 6
50,000
113.550M
1399/9/17 1,762 1,762 1,762 9
50,000
88.100M
1399/9/16 2,173 2,173 2,173 4
22,630
49.175M
1399/9/5 3,979 3,979 3,979 3
486
1.934M
1399/9/4 3,420 3,420 3,420 2
14,521
49.662M
1399/9/3 3,652 3,652 3,652 4
51,630
188.553M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,510 (4.95%) 1833
19.174M
238.752B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,450 (4.93%) 670
8.745M
65.043B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 10,150 (0.49%) 456
4.973M
50.655B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,640 (0.92%) 396
2.658M
23.139B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,510 (1.81%) 301
5.501M
74.075B
اختيارف شستا-10000-1401/02/12 (طستا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1400/10/29 (طستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1401/02/12 (طستا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/11/20 (طغدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1400/10/29 (طستا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/11/20 (طغدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1400/10/29 (طستا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1400/10/29 (طستا1003) 90 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-18000-1401/02/12 (ضستا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1401/02/12 (طستا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/11/20 (ضغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1401/02/12 (طستا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/11/20 (ضغدر1132) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1400/10/29 (ضستا1001) 3,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-12000-1401/02/12 (ضستا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1400/10/29 (ضستا1000) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-10000-1400/10/29 (ضستا1003) 1,480 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1400/11/20 (ضغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-18000-1400/10/29 (ضستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-20000-1400/10/29 (ضستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1401/02/12 (ضستا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/11/20 (طغدر1135) 8,874 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/11/20 (طغدر1130) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,005,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 (ضستا1002) 2,881 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/11/20 (ضغدر1133) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-10000-1401/02/12 (ضستا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1401/03/25 (ضغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1400/10/29 (طستا1002) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1401/02/12 (ضستا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1400/10/29 (طستا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1401/03/25 (ضغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/11/20 (ضغدر1134) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-12000-1400/10/29 (ضستا1004) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-9000-1401/02/12 (ضستا2002) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-14000-1400/10/29 (ضستا1005) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1401/02/12 (طستا2004) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/11/20 (طغدر1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1401/03/25 (ضغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1400/10/29 (طستا1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1401/03/25 (ضغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 (ضستا1006) 2 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 950 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1400/10/29 (طستا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1400/11/20 (ضغدر1130) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-20000-1401/02/12 (ضستا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1400/10/29 (طستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/11/20 (طغدر1133) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1400/11/20 (طغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/11/20 (ضغدر1131) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/11/20 (طغدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1401/02/12 (ضستا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1401/02/12 (طستا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1401/02/12 (طستا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1401/03/25 (ضغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1401/02/12 (طستا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-14000-1401/02/12 (ضستا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1400/11/20 (ضغدر1129) 5,990 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1401/02/12 (طستا2006) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده