PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو ( نيرو ترانسفو ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:58:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 49,910 تعداد سهام 49,910,020
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 2,340 (0.69%) 2739
46.807M
107.086B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 2,560 (0.89%) 1690
25.461M
63.776B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 133,710 (4.99%) 1508
792,262
103.535B
كابل‌ البرز (بالبر) 28,930 (4.99%) 762
1.249M
36.302B
نيرو سرمايه (نيرو) 44,343 (3.00%) 692
1.298M
57.308B
موتوژن‌ (بموتو) 79,950 (2.94%) 583
508,476
39.574B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 238,450 (5.00%) 383
108,676
25.914B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 21,700 (4.99%) 373
637,476
13.871B
نيروترانس‌ (بنيرو) 2,370 (1.94%) 349
4.096M
9.524B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 26,198 (3.00%) 157
409,345
10.724B
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,990 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده