PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اعتباري نور
اعتباري نور ( ونور ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:14:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,010
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 5,000,000 حداقل قیمت مجاز 990
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 3,000,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,940 (1.50%) 79977
1.955B
7,836.723B
بانك دي (دي) 49,900 (1.66%) 64627
150.046M
7,609.937B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,660 (2.92%) 29542
588.165M
2,194.082B
بانك ملت (وبملت) 5,710 (1.72%) 22978
329.255M
1,896.384B
بانك سرمايه (سمايه) 8,797 (5.00%) 19425
191.319M
1,689.166B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,370 (1.32%) 14819
370.013M
2,030.411B
پست بانك ايران (وپست) 17,110 (4.97%) 6715
64.660M
1,100.925B
اعتباري ملل (وملل) 15,415 (5.00%) 5895
82.337M
1,268.651B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,700 (0.60%) 4448
48.601M
567.349B
بانك آينده (وآيند) 23,663 (2.00%) 1845
8.105M
191.777B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,230 (4.70%) 1517
51.270M
216.982B
بانك گردشگري (وگردش) 20,561 (3.00%) 1286
10.507M
215.995B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,870 (2.51%) 1065
4.899M
53.943B
بانك شهر (وشهر) 8,145 (4.00%) 1058
29.703M
241.930B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,406 (2.00%) 1019
8.698M
108.173B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 450 (2.51%) 533
22,600
10.384B
بانك سينا (وسينا) 13,200 (4.93%) 483
6.062M
78.935B
بانك سامان (سامان) 11,480 (4.99%) 350
4.368M
50.150B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 620 (1.43%) 288
8,911
5.528B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,080 (0.09%) 218
5,979
6.506B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 230 (2.54%) 125
6,273
1.505B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 711 (1.93%) 111
3,284
2.491B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 260 (3.17%) 84
3,797
1.004B
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 320 (21.21%) 84
4,329
1.345B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 383 (9.46%) 70
2,072
856.374M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 890 (3.26%) 59
1,698
1.520B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 942 (7.74%) 43
825
780.271M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 155 (1.90%) 34
1,597
231.553M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,350 (2.53%) 20
294
405.168M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 550 (10.00%) 4
13
7.000M
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (0%) 4
100
250.000M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 4
7,500
33.203M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (0%) 4
400
40.000M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,800 (5.56%) 3
52
105.600M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,487 (3.57%) 2
12
17.844M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 2,000 (0.25%) 2
4
7.998M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,730 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 175 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,475 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1,077 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,513 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,300 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 450 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,690 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,300 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,726 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0


چکیده